Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
 • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Oferta educa?ional?

Necesit??ile organiza?ionale trebuie satisf?cute de oameni obi?nui?i capabili de performan?e neobi?nuite.

Peter F. Drucker

Climatul organiza?iei este unul stimulativ, de toleran?? ?i cooperare, dinamic ?i inovator, incluziv. P?strnd tradi?ia, personalul didactic are n comun dorin?a de n?l?are spiritual? ?i deschidere spre valorile umaniste.

Valorile dominante ce caracterizeaz? membrii organiza?iei sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca n echip?, ncrederea ?i respectul fa?? de copil ?i familia acestuia, devotamentul, libertatea n exprimare, receptivitatea ?i creativitatea, chiar dac? mai apar uneori manifest?ri de conservatorism sau automul?umire.

Valori culturale

Dintre cele mai importante valori ?i atitudini promovate n gr?dini?a noastr? enumer?m:
 • Responsabilitatea fa?? de ac?iunile proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personal?.
 • Curiozitatea, acceptarea ?i aprecierea diversit??ii.
 • Sentimentul demnit??ii umane, a valorii personale ?i a celorlal?i.
 • Justi?ia social?, dorin?a de a activa pentru idealurile libert??ii, egalit??ii ?i respectul pentru diversitate.

Viziunea

Sub deviza Pentru tine, copile, tot ce este mai bun, Gr?dini?a cu program prelungit Crai Nou Bac?u ?i propune s? devin? o gr?dini?? deschis? pentru to?i prin crearea climatului social-educa?ional adecvat unei preg?tiri de calitate, de nivel european, a unui mediu democratic ?i creativ de dezvoltare pentru to?i ?i pentru fiecare.

Misiunea

Gr?dini?a cu program prelungit Crai Nou Bac?u promoveaz? un nv???mnt competitiv, adaptat particularit??ilor de vrst? ?i individuale ale pre?colarilor.

Pentru realizarea viziunii, organiza?ia noastr? ?i propune:

 • Asigurarea accesului la o educa?ie complex? ?i echilibrat? pentru fiecare copil, indiferent de condi?ia social? ?i material?, apartenen?? etnic? sau religioas?.
 • Identificarea ?i satisfacerea nevoilor de formare continu?, crearea contextului favorabil acestor activit??i prin care s? se asigure suportul producerii schimb?rilor n educa?ie ?i form?rii competen?elor necesare introducerii noului n actul educa?ional.
 • Valorificarea experien?elor pozitive existente ?i a specificului unit??ii.
 • Sprijinirea parteneriatelor gr?dini??-?coal?-comunitate ?i a tuturor activit??ilor care i determin? pe p?rin?i s? devin? parteneri activi ?i responsabili n educarea propriilor copii.
 • Satisfacerea a?tept?rilor beneficiarilor direc?i ?i indirec?i.

Furnizorul serviciului educa?ional n nv???mntul pre?colar este gr?dini?a:

 • Gr?dini?a apar?ine copiilor, personalului ?i p?rin?ilor.
 • Fiecare sal? de grup? este o micu?? comunitate cu o sigl? proprie, reguli pentru to?i ?i libertate de exprimare.
 • P?rin?ii sunt bineveni?i oricnd, sunt invita?i la activit??ile organizate ?i invita?i s? ?i aprecieze copiii.
 • Personalul didactic, didactic auxiliar ?i administrativ formeaz? o familie, al?turi de p?rin?i ?i copii.
 • Copiii beneficiaz? n spa?iul s?lii de grup? de un mediu curat ?i ordonat.

Nivelurile ?i formele de nv???mnt

Forma de organizare a nv???mntului pre?colar ?i structura dup? care acesta func?ioneaz?:

 • Gr?dini?a cu program prelungit 8 grupe (10 ore pe zi), care asigur? educa?ia ?i preg?tirea corespunz?toare a copiilor pentru ?coal? ?i via?? social?, precum ?i protec?ia social? a acestora (hran?, supraveghere ?i odihn?).
 • Gr?dini?a cu program normal 1 grup? (5 ore pe zi), care asigur? educa?ia ?i preg?tirea corespunz?toare a copiilor pentru ?coal? ?i via?a social?.

nv???mntul pre?colar este organizat pe grupe constituite dup? nivelul de vrst? al copiilor, beneficind de cadre didactice calificate ?i o infrastructur? adecvat?.

Servicii educa?ionale

Serviciile furnizate sunt servicii instructiv-educative, pe baza planurilor de nv???mnt ?i a programelor ?colare, aprobate de MEN.

Unitatea de nv???mnt pre?colar are drept scop preg?tirea pentru educa?ia formal?, asigurnd intrarea copilului pre?colar n sistemul de nv???mnt obligatoriu prin formarea capacit??ii de a nv??a.

Activitatea specific? are caracter didactic ?i de desf??oar?n func?ie de specificul vrstei ?i nivelul de dezvoltare al copiilor.

Tipurile de activit??i de nv??are sunt activit??i pe domenii experen?iale, jocuri ?i activit??i alese ?i activit??i de dezvoltare personal?.

Activit??ile/serviciile conexe care sprijin? derularea activit??ii specifice n ciclul pre?colar sunt:

 • Asisten?? psihopedagogic? individual? ?i de grup acordat? copiilor pre?colari.
 • Programe de educa?ie a adul?ilor, consiliere, consultan??.
 • Servicii de asigurare a mesei, supraveghere, odihn?.

Activit??i care nu sunt incluse n serviciul educa?ional, pentru care beneficiarii trebuie s? contribuie din punct de vedere financiar:

 • Excursii ?i tabere, participarea la spectacole, vizite la muzee, alte activit??i extra?colare.
 • Servicii de protec?ie social? a copiilor (hran?).
 • Asigurarea securit??ii tuturor celor implica?i n activitatea ?colar?, n timpul desf??ur?rii programului.

Resurse umane

Copii pre?colari: 9 grupe

ORGANIGRAMA PERSONALULUI DIDACTIC

NR. CRT.

FUNC?IA

POST/CATEDR?

1

Educatoare/profesor pentru nv???mntul pre?colar

16/GPP

1/GPN

Total posturi

17

ORGANIGRAMA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

NR. CRT.

FUNC?IA

POSTURI EXISTENTE

1

Administrator patrimoniu

1

Total postuti

1

ORGANIGRAMA PERSONALULUI NEDIDACTIC

NR. CRT.

FUNC?IA

POSTURI EXISTENTE

1

Sp?l?toreas?

1

2

Buc?tar

2

3

Fochist

1

4

ngrijitor

10

Total posturi

14

 

Infrastructura ?i baza material? necesar? serviciului educa?ional

Dot?rile, adecvate nivelului de vrst? ?i preocup?rilor copiilor pre?colari vin n ntmpinarea cerin?elor unui program dinamic ?i stimulativ. Ele fac din acest spa?iu un mediu viu colorat ?i plin de via?? n care provoc?rile intelectuale izvor?sc la tot pasul, ncurajndu-le gndirea analitic? ?i creativitatea, interac?iunea cu educatoarele ? colegii, cultivndu-le toleran?a ?i sim?ul responsabilit??ii.

Unitatea func?ioneaz? n cl?dire cu destina?ia de gr?dini??. Construc?ia deserve?te numai unitatea, care dispune de 8 s?li de clas?, avnd spa?ii pentru activit??i educative, de odihn? ?i de acces separat la grupurile sanitare. Cele 8 s?li de clas? sunt amplasate simetric, 4 la nivelul parterului ?i 4 la etaj. La nivelul parterului sunt amplasate cabinetul medical ?i cabinetul administratorului n zona intr?rii, de asemenea cancelaria ?i contabilitatea n partea opus? a acesteia. Demisolul cuprinde un spa?iu multifunc?ional deschis ?i prev?zut cu gradene ?i banchete, o sal? de mese pentru dou? serii a cte 100 de copii, buc?t?ria, sp?l?toria, sala de sport ?i centrala termic? proprie.

Resurse materiale

Unitatea dispune de materiale didactice ?i accesorii necesare desf??ur?rii unui nv???mnt modern, de calitate: calculatoare, televizoare, aparate video, combin? muzical?, radiocasetofoane, DVD, casete video ?i audio, DVD-uri, televiziune prin cablu, internet, seturi de materiale didactice.

Resurse financiare

 • Finan?are de la bugetul de stat
 • Finan?are de la bugetul local
 • Finan?are extrabugetar?

Parteneriatul educa?ional este forma de comunicare, cooperare ?i colaborare n sprijinul copilului la nivelul procesului educa?ional. Pentru anul ?colar 2013-2014 colectivul didactic al gr?dini?ei ?i-a propus proiectarea ?i implementarea unor activit??i extracurriculare ?i extra?colare n gr?dini?? ?i n comunitatte pe baza parteneriatului dintre pre?colari, elevi, cadre didactice ?i reprezentan?i ai comunit??ii locale.

 

Noi pe YouTube


Mai multe filmule?e

Cine este conectat:

Avem 40 vizitatori online

Gr?dini?a noastr?

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou