Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
 • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Oferta curricular? PDF  Array Imprimare Array


Educa?ia timpurie, ca prim? treapt? de preg?tire pentru educa?ia formal?, asigur? intrarea copilului n sistemul de nv???mnt obligatoriu, prin formarea capaci??ii de a nv??a. Investi?ia n educa?ia timpurie este cea mai rentabil? ivesti?ie n educa?ie.

Programa cuprinde toate activit??ile existente n interiorul structurii organiza?ioale a gr?dini?ei de copii, destinate s? promoveze ?i s? stimuleze dezvoltarea intelectual?, afectiv?, social? ?i fizic? a fiec?rui copil n parte ?i are vedere atingerea urm?toarelor finalit??i ale educa?iei timpurii:

 • Dezvoltarea liber?, integral? ?i armonioas? a personalit??ii copilului, n func?ie de ritmul propiu ?i de trebuin?ele sale, sprjinind formarea autonom? ?i creativ? a acestuia.
 • Dezvoltarea capacit??ii de a interac?iona cu al?i copii, cu adul?ii ?i cu mediul pentru a dobndi cuno?tin?e, deprinderi, atitudini ?i conduite noi. ncurajarea explor?rilor, exerci?iilor, ncerc?rilor ?i experiment?rilor, ca experien?e autonome de nv??are.
 • Descoperirea, de c?tre fiecare copil, a propriei identit??i, a autonomiei ?i dezvoltarea unei imagini de sine positive.
 • Sprijinirea copilului n achizi?ionarea de cuno?tin?e, capaci??i, deprinderi ?i atitudini ncesare acestuia la intrarea n ?coal? ?i pe tot parcursul vie?ii.

Obiectivele cadru ?i de referin?? ale curriculumului pre?coar sunt formuate pe domenii experien?iale:

DOMENIUL ,,Dezvoltare fizic?, s?n?tate ?i igien? personal?- dimensiuni ale domeniului:

 • Dezvoltare fizic?:

- dezvoltarea motricit??ii grosiere;

- dezvoltarea motricit??ii fine;

- dezvoltarea senzorio-motorie.

 • S?n?tate ?i igien? personal?:

- promovarea s?n?t??ii ?i nutri?iei;

- promovarea ngrijirii ?i igienei personale;

- promovarea practicilor privind igiena personal?;

DOMENIUL ,, Dezvoltarea socio-emo?ional?- dimensiuni ale domeniului:

 • Dezvoltarea social?:

- dezvoltarea abilit??ilor de interac?iune cu adul?ii;

- dezvoltarea abilit??ilor de interac?iune cu copiii de vrst? apropiat?;

- acceptarea ?i respectarea diversit??ii;

- dezvoltarea comportamentelor prosociale;

 • Dezvoltarea emo?ional?:

- dezvoltarea conceptului de sine;

- dezvoltarea controlului emo?ional;

- dezvoltarea expresivit??ii emo?ionale;

DOMENIUL ,,Dezvoltarea limbajului, a comunic?rii ?i premiselor citirii ?i scrierii- dimensiuni ale domeniului:

 • Dezvoltarea limbajului ?i a comunic?rii:

- dezvoltarea capacit??ii de ascultare ?i n?elegere (comunicare receptiv?);

- dezvoltarea capacit??ii de vorbire ?i comunicare (comunicare expresiv?).

 • Dezvoltarea premiselor citirii ?i scrierii:

- participarea la experien?e cu cartea; cunoa?terea ?i aprecierea c?r?ii;

- dezvoltarea capacit??ii de discriminare fonetic?; asocierea sunet - liter?;

- con?tientizarea mesajului vorbit/scris;

- nsu?irea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj.

DOMENIUL ,,Dezvoltarea cognitiv? ?i cunoa?terea lumii- dimensiuni ale domeniului:

 • Dezvoltarea gndirii logice ?i rezolvarea de probleme;
 • Cuno?tin?e ?i deprinderi elementare matematice, cunoa?terea ?i n?elegerea lumii:

- reprezent?ri matematice elementare (numere, reprezent?ri numerice, opera?ii, conepte de spa?iu, forme geometrice, n?elegera modelelor, m?surare);

- cunoa?terea ?i n?elegerea lumii (lumea vie, P?mntul, spa?iul)

DOMENIUL ,,Capacit??i ?i atitudini de nv??are- dimensiuni ale domeniului:

 • Curiozitate ?i interes;
 • Ini?iat?v?;
 • Perseveren?? n activitate;
 • Creativitate.

Proiectarea curriculum-ului

 • Utilizarea curriculum-ului na?ional aprobat de MEN pentru fiecare nivel
 • Proiectarea CD? se realizeaz? pornind de la nevoile identificate ale pre?colarilor
 • Proiectarea curricular? ia n considerare achizi?iile anterioare de nv??are ale educabililor ?i asigur? dezvoltarea laturii aplicative, practice a competen?elor dezvoltate
 • Proiectarea unit??ilor de nv??are promoveaz? ?i ncurajeaz? centrarea pe elev

Realizarea curriculum-ului

 • Respectarea orarului proiectat
 • Utilizarea auxiliarelor curriculare aprobate de MEN
 • Activitatea didactic? se realizeaz? n baza unor planific?ri curriculare bine elaborate.
 • Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare
 • Utilizarea evalu?rii formative ?i a feedback-ului pentru optimizarea procesului de nv??are
 • Informarea periodic? a p?rin?ilor privind progresul realizat ?i rezultatele ?colare

Dotarea cu mijloace de nv???mnt ?i auxiliare curriculare

 • Mijloacele de nv???mnt ?i auxiliarele curriculare sunt n conforitate cu planul de ?colarizare prognozat ?i cu oferta educa?ional?.
 • Educatoarele au la dispoz?ie tablouri cu imagini reprezentative, jetoane cu imagini corespunz?toare tematicilor abordate pe categorii de activit??i, c?r?i cu pove?ti, cntece, poezii, auxiliare curriculare, truse logico-matematice, truse cu jocuri de construc?ii, truse cu jocuri de crea?ie, etc.

Dotarea cu tehnologie informatic? ?i de comunicare

- Func?ionarea conexiunii la Internet

- Utilizarea Internetului n scop educativ

- Utilizarea tehnologei informatice ?i de comunicare pentru nregistrarea ?i eviden?a documentelor, comunicare intern? ?i extern?

Organizarea nv???mntului pre?colar

Forma?iunile de studiu

nv???mntul pre?colar este organizat pe grupe, constituite de regul? dup? criteriul de vrst? al copiilor sau dup? nivelul de dezvoltare global? al acestora.

n anul ?colar 2013-2014, n gr?dini?a noastr? func?ioneaz? 9 grupe de pre?colari, distribuite astfel: 3 grupe mici,3 grupe mijlocii ?i 3 grupe mari.

Disciplinele de trunchi comun

 • educarea limbajului
 • activit??i matematice
 • cunoa?terea mediului
 • educa?ia pentru societate
 • activit??i practice ?i elemente de activitate casnic?
 • educa?ie muzical?
 • educa?ie plastic?
 • educa?ie fizic?
 • jocuri ?i activit??i libere recreative

Activit??ile de nv??are pentru fiecare disciplin? din trunchiul comun reprezint? un ansamblu de ac?iuni cu caracter planificat sistematic, metodic, intensiv, organizate ?i conduse de cadrul didactic, n scopul atingerii finalit??ilor prev?zute n curriculum.

Activit??ile op?ionale sunt activit??i de nv??are/activit??i de dezvoltare personal? ?i se includ n programul zilnic al copilului n gr?dini??.

Activit??ile op?ionale din gr?dini?? ofer? posibilit??i pentru completarea cuno?tin?elor copiilor, consolidarea deprinderilor, stimularea intereselor pentru anumite activit??i, dezvoltarea aptitudinilor ?i posibilit??i pentru dezvoltarea personalit??ii lor.

Curriculum la decizia gr?dini?ei Legalitatea organiz?rii disciplinelor op?ionale

 • Disciplinele op?ionale care se predau n gr?dini??, se stabilesc n func?ie de interesul ?i solicit?rile p?rin?ilor, posibilit??ile ?i resursele de care dispune unitatea.
 • Oferta activit??ilor op?ionale este prezentat? p?rin?ilor la nceputul anului ?colar.
 • Programa unei activit??i op?ionale este elaborat? de educatoarea/profesorul care desf??oar? op?ionalul ?i este avizat? de inspectorul de specialitate.
 • Timpul afectat unei activit??i op?ionale este acela?i cu cel destinat celorlalte activit??i din programul copiilor.
 • Conducerea gr?dini?ei ncheie contracte de prest?ri servicii cu profesorul de specialitate care pred? disciplina op?ional? n gr?dini??.
Metodologia de selec?ie ?i op?iune n privin?a curriculum-ului la decizia ?colii - CD?

Disciplinele ?i activit??ile cuprinse n C.D.?./C.D.L. se stabilesc de Consiliul de administra?ie al unit??ii pe baza consult?rii cadrelor didactice prin Consiliul profesoral, a p?rin?ilor prin Comitetul reprezentativ al p?rin?ilor, precum ?i a reprezentan?ilor comunit??ii locale.

Odat? exprimat? op?iunea pentru o anumit? disciplin?, aceasta devine obligatorie pe durata pentru care a fost proiectat?. Ulterior, gr?dini?a face o clasificare a op?iunilor acestora, reevalueaz? resursele de care dispune, constituie nominal clasele ?i grupele de pre?colari, precum ?i orarul lor s?pt?mnal.

Curriculumul la decizia gr?dini?ei implic? diverse activit??i op?ionale:

 • Dans popular/dans modern se adreseaz? copiilor plini de energie. Urmnd aceste cursuri, cei mici ofer? momente deosebite la serb?rile din timpul anului ?colar. Dansurile populare ofer? avantajul acumul?rii de cuno?tin?e legate de folclor ?i de tradi?iile populare romne?ti.
 • Limba englez? prezint? avantajul c?, n contextul actual, cunoa?terea limbii engleze se dovede?te a fi foarte important?, iar nv??area acesteia ncepe la gr?dini??. S?pt?mnal afi??m pentru p?rin?i un raport listat n care se prezint? activitatea realizat? iar la serb?rile organizate de gr?dini??, se prezint? un program n limba englez?.
 • Art?, fantezie, ndemnare se adreseaz? copiilor cu nclina?ii artistico-plastice ?i abilit??i practice la nivel pre?colar.

CENTALIZATORUL ACTIVIT??ILOR OP?IONALE N ANUL ?COLAR 2013-2014

 

Nr.crt

Unitatea de invatamant

Nume si prenume educatoare

Denumirea optionalului

Tip de optional

Grupa

Nr. de ore

Obs

1.

Gradinita Crai NouBacau

Mitrut Mariana

Palade Manuela

Prietenie, armonie, toleran??

transdisciplinar

Mijlocie B

O activ./

saptamana

2.

Gradinita Crai NouBacau

Popa Maria

Ivascu Aurica

Creionul fermecat

La nivelul ariei curriculare

Mijlocie A

O activ./

saptamana

3.

Gradinita Crai NouBacau

Isop Carmen

Vulpe Niculina

Eu si lumea mea

transdicliplinar

Mijlocie C

O activ./

saptamana

4.

Gradinita Crai NouBacau

Simion Marieta

Potoschi Daniela

Gimnastica ritmica

La nivelul ariei curriculare

Mare A

O activ./

saptamana

5.

Gradinita Crai NouBacau

Pascu Maria

Pavel Maria

Primii pasi spre scriere

La nivelul ariei curriculare

Mare B

O activ./

saptamana

6.

Gradinita Crai NouBacau

Nasturas Maria

Lumea minunata a povestilor

Transdisciplinar

Mare

O activ./

saptamana

Oferta extracurricular?

Ast?zi gr?dini?a nu mai poate fi conceput? ca o identitate situat? n afara comunit??ii. ntre gr?dini?? ?i membrii altor institu?ii se stabilesc o serie de legturi care pot contribui la ndeplinirea misiunii educative a gr?dini?ei.

Programele ?i proiectele educative sunt un prilej de implementare a unor activit??i extracurriculare specifice, dar ?i de participare a copiilor pre?colari cu lucr?ri, la diferite competi?ii na?ionale ?i interna?ionale. Calitatea activit??ilor educative este, n mod firesc, produsul unei interrela?ion?ri pozitive la nivelul tuturor partenerilor educa?ionali.

Un punct pozitiv n politica gr?dini?ei noastre l constituie derularea unor proiecte n parteneriat educa?ional cu unit??i de nv???mnt asociate UNESCO din ?ar? ?i din str?in?tate:

 • ,,Civiliza?ia lemnului. Arborii, altfel.
 • ,,Apa, izvorul vie?ii ?i al amintirilor.
 • ,,Pre?colarii ?i circula?ia rutier?.

Competi?ii ?i concursuri ?colare

n anul ?colar 2013-2014, copiii pre?colari din unitatea noastr? vor participa cu lucr?ri la:

 • Concursuri ?i competi?ii na?ionale ?i interna?ionale: ,,Smarty, ,,Culorile iernii, ,,Familia mea este cea mai frumoas?, ,,Eu povestesc, tu creezi, ,,Toamna n dumbrava noastr?, O zi din via?a mea.

Existen?a ?i func?ionalitatea unor parteneriate cu reprezentan?i ai comunit??ii locale

 • ,,Activit??i extracurriculare la dispozi?ia elevilor ?i pe?colarilor.
 • ,,mpreun? este mai u?or.
 • ,,n lumea fascinant? a c?r?ilor.
 • ,,Educa?ie n oglind?.
 • ,,Copiii, oglinda noastr?.

Deschiderea gr?dini?ei c?tre parteneriate este necesar? pentru adaptarea sa la o societate n schimbare. De aceea, se urm?re?te n continuare realizarea de parteneriate cu institu?ii ce au interese comune, prioritare n domeniul educativ, care dispun de resurse umane con?tiente de nevoia de colaborare ?i dispuse n a-?i asuma responsabilit??i ?i roluri.

 • Existen?a n unitate, n fiecare lun?, cel pu?in a unei activit??i realizat? n parteneriat cu institu?ii reprezentative din comunitatea local?
 • Desf??urarea sistematic? a unor activit??i curriculare ?i extracurriculare
 • Diseminarea, la nivelul unit??ii ?i al comunit??ii, a rezultatelor parteneriatelor stabilite.

Tendin?a general?, n spiritul redirec?ion?rii nv???mntului prin programele de reform?, este ca institu?ia de nv???mnt, s? devin? o entitate ofertant? de servicii publice, calitatea ?i diversitatea actului didactic putnd fi cunoscute de c?tre familii, printr-o bun? informare prealabil?.

 • Gr?dini?a noastr? acord? importan?a cuvenit? activit??ilor extracurriculare dndu-i copilului posibilitatea de a se identifica cu valorile culturale ?i cu un mediu cultural, prin care el cap?t? propria identitate.
 • Interesul copiilor ?i creativitatea lor sunt stimulate prin organizarea unor activit??i suplimentare, ce vin n completarea activit??ilor curriculare ?i op?ionale ?i u?ureaz? transferul de informa?iii de la educatoare la copil.
 • n gr?dini?a noastr? se organizeaz? serb?ri n func?ie de evenimentele importante din an.
 • n func?ie de vrsta pre?colarilor se organizeaz? excursii tematice, plimb?ri cu caracter educativ, pentru a mbina nevoia copiilor de mi?care cu nv??area unui comportament adecvat.
 • Periodic sunt invitate trupe de teatru care prezent? spectacole pentru pre?colari.
 • Zilele de na?tere ale copiilor, al?turi de p?rin?i ?i de al?i invita?i, sunt s?rb?torite n gr?dini??.
 • Furnizorul de educa?ie eviden?iaz? contribu?ia direct? ?i efectiv? a fiec?rei activit??i extracurriculare la realizarea scopurilor ?i obiectivelor stabilite prin politicile educa?ionale ?i documentele programatice.
 • Sunt nregistrate rezultatele activit??ilor extracurriculare prezente n oferta gr?dini?ei, inclusiv a impactului acestor activit??i asupra grupurilor-?int?.
 • Activit??ile extracurriculare desf??urate n gr?dini?a noastr? au cultivat un parteneriat real educatoare-copil-familie.

Se pot exemplifica:

 • ,,Familia numit? gr?dini??.
 • ,,n lumea magic? a pove?tilor.
 • ,,E toamn? iar.
 • ,,Ora?ul n culori.
 • ,,mpeun? muncim ?i ne distr?m-?ez?toare.
 • ,,l a?tep?m pe Mo? Nicolae.
 • ,,mpodobim bradul de Cr?ciun.
 • ,,La spectacol.
 • ,,Cine e c?tig?tor.
 • ,,Pe urmele lui Creang?.
 • ,,Apa, miracolul vie?ii.
 • ,,M?r?i?oare pentru cei dragi.
 • ,,E ziua ta, m?icu?a mea.
 • ,,E ziua ta copile drag.
 • ,,Iat?, vine iar vacan?a.
 • ,,S? nv???m s? fim mai buni.
 • ,,Nu v? juca?i cu focul.
 • ,,S? nv???m s? ne ferim de microbi.
 • ,,Ne juc?m, desen?m, circula?ie nv???m.

Activitatea cu p?rin?ii

Colaborarea gr?dini??-familie vizeaz?, ndeosebi, o mai bun? implicare a familiei n activitatea gr?dini?ei.

?tim ca efortul nostru este doar o parte din ceea ce inseamn? via?a ?i dezvoltarea unui copil ?i c? rolul esen?ial l are familia. ?i mai ?tim ?i ct de important este pentru un copil ca exprien?a sa de via?? s? fie una coerent?, sincronizat? pentru ca cele dou? lumi n care tr?ie?te acas? ?i la gr?dinit? s? fie, de fapt, una singur?: lumea copilariei sale. De aceea gradini?a i?i propune s? i implice activ pe p?rin?ii uneori prea ocupa?i prin:

 • Inform?ri ale p?rin?ilor pe tema reformei curriculare; prezentarea Planului cadru pentru nv???mntul pre?colar, Programa activit??ilor instructiv-educative, etc.
 • Consult?ri ale p?rin?ilor privind orientarea pentru curriculum-ul la decizia ?colii, structurarea orarului, etc.
 • ntruniri ale Comitetului de p?rin?i
 • Activit??i lunare cu p?rin?ii ?i un specialist din diverse domenii de interes: medic stomatolog, psiholog, nutri?ionist, etc.
 • ntlniri individuale cu p?rin?ii avnd ca subiect consilierea psiho-pedagogic?, marcarea progreselor copiilor etc.
 • Invitarea p?rin?ilor la unele lec?ii deschise, ateliere de lucru, vizite, drume?ii ?i excurii tematice: ocupa?ii, cl?diri, muzee, parcuri ?i gr?dini
 • Organizarea de petreceri cu ocazia zilelor de na?tere ale copiilor.