snow by jsnowfall
Oferta curriculară PDF  Array Imprimare Array

 

Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu, prin formarea capaciăţii de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă ivestiţie în educaţie.

Programa cuprinde toate activităţile existente în interiorul structurii organizaţioale a grădiniţei de copii, destinate să promoveze şi să  stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte şi are î vedere atingerea următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii:

 • Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propiu şi de trebuinţele sale, sprjinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
 • Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru  a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare.
 • Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine positive.
 • Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capaciăţi, deprinderi şi atitudini ncesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

 Obiectivele cadru şi de referinţă ale curriculumului preşcoar sunt formuate pe domenii experienţiale:

 DOMENIUL ,,Dezvoltare fizică, sănătate şi igienă personală”- dimensiuni ale domeniului:

 • Dezvoltare fizică:

-          dezvoltarea motricităţii grosiere;

-          dezvoltarea motricităţii fine;

-          dezvoltarea senzorio-motorie.

 • Sănătate şi igienă personală:

-          promovarea sănătăţii şi nutriţiei;

-          promovarea îngrijirii şi igienei personale;

-          promovarea practicilor privind igiena personală;

DOMENIUL ,, Dezvoltarea socio-emoţională”- dimensiuni ale domeniului:

 • Dezvoltarea socială:

-          dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii;

-          dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată;

-          acceptarea şi respectarea diversităţii;

-          dezvoltarea comportamentelor prosociale;

 • Dezvoltarea emoţională:

-          dezvoltarea conceptului de sine;

-          dezvoltarea controlului emoţional;

-          dezvoltarea expresivităţii emoţionale;

DOMENIUL ,,Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premiselor citirii şi scrierii”- dimensiuni ale domeniului:

 • Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:

-          dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă);

-          dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă).

 • Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii:

-          participarea la experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii;

-          dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică; asocierea sunet - literă;

-          conştientizarea mesajului vorbit/scris;

-          însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj.

DOMENIUL ,,Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii”- dimensiuni ale domeniului:

 • Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme;
 • Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii:

-          reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice, operaţii, conepte de spaţiu, forme geometrice, înţelegera modelelor, măsurare);

-          cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, spaţiul)

DOMENIUL ,,Capacităţi şi atitudini de învăţare”- dimensiuni ale domeniului:

 • Curiozitate şi interes;
 • Iniţiatăvă;
 • Perseverenţă în activitate;
 • Creativitate.

 Proiectarea curriculum-ului

 • Utilizarea curriculum-ului naţional aprobat de MEN pentru fiecare nivel
 • Proiectarea CDŞ se realizează pornind de la nevoile identificate ale preşcolarilor
 • Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor şi asigură dezvoltarea laturii aplicative, practice a competenţelor dezvoltate
 • Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev

 Realizarea curriculum-ului

 • Respectarea orarului proiectat
 • Utilizarea auxiliarelor curriculare aprobate de MEN
 • Activitatea didactică se realizează în baza unor planificări curriculare bine elaborate.
 • Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare
 • Utilizarea evaluării formative şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare
 • Informarea periodică a părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare

 Dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare

 • Mijloacele de învăţământ şi auxiliarele curriculare sunt în conforitate cu planul de şcolarizare prognozat şi cu oferta educaţională.
 • Educatoarele au la dispozţie tablouri cu imagini reprezentative, jetoane cu imagini corespunzătoare tematicilor abordate pe categorii de activităţi, cărţi cu poveşti, cântece, poezii, auxiliare curriculare, truse logico-matematice, truse cu jocuri de construcţii, truse cu jocuri de creaţie, etc.

 Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare

-          Funcţionarea conexiunii la Internet

-          Utilizarea Internetului în scop educativ

-          Utilizarea tehnologei informatice şi de comunicare pentru înregistrarea şi evidenţa documentelor, comunicare internă şi externă

Organizarea învăţământului preşcolar

Formaţiunile de studiu

Învăţământul preşcolar este organizat pe grupe, constituite de regulă după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora.

În anul şcolar 2013-2014, în grădiniţa noastră funcţionează 9 grupe de preşcolari, distribuite astfel: 3 grupe mici, 3 grupe mijlocii şi 3 grupe mari.

 Disciplinele de trunchi comun

 • educarea limbajului
 • activităţi matematice
 • cunoaşterea mediului
 • educaţia pentru societate
 • activităţi practice şi elemente de activitate casnică
 • educaţie muzicală
 • educaţie plastică
 • educaţie fizică
 • jocuri şi activităţi libere recreative                

Activităţile de învăţare pentru fiecare disciplină din trunchiul comun reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum.

 Activităţile opţionale sunt activităţi de învăţare/activităţi de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă.

Activităţile opţionale din grădiniţă oferă posibilităţi pentru completarea cunoştinţelor copiilor, consolidarea deprinderilor, stimularea intereselor pentru anumite activităţi, dezvoltarea aptitudinilor şi posibilităţi pentru dezvoltarea personalităţii lor.

Curriculum la decizia grădiniţei – Legalitatea organizării disciplinelor opţionale

 • Disciplinele opţionale care se predau în grădiniţă, se stabilesc în funcţie de interesul şi solicitările părinţilor, posibilităţile şi resursele de care dispune unitatea.
 • Oferta activităţilor opţionale este prezentată părinţilor la începutul anului şcolar.
 • Programa unei activităţi opţionale este elaborată de educatoarea/profesorul care desfăşoară opţionalul şi este avizată de inspectorul de specialitate.
 • Timpul afectat unei activităţi opţionale este acelaşi cu cel destinat celorlalte activităţi din programul copiilor.
 • Conducerea grădiniţei încheie contracte de prestări servicii cu profesorul de specialitate care predă disciplina opţională în grădiniţă.
  Metodologia de selecţie şi opţiune în privinţa curriculum-ului la decizia şcolii - CDŞ

Disciplinele şi activităţile cuprinse în C.D.Ş./C.D.L. se stabilesc de Consiliul de administraţie al unităţii pe baza consultării cadrelor didactice prin Consiliul profesoral, a părinţilor – prin Comitetul reprezentativ al părinţilor, precum şi a reprezentanţilor comunităţii locale.

Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină, aceasta devine obligatorie pe durata pentru care a fost proiectată. Ulterior, grădiniţa face o clasificare a opţiunilor acestora, reevaluează resursele de care dispune, constituie nominal clasele şi grupele de preşcolari, precum şi orarul lor săptămânal.

Curriculumul la decizia grădiniţei implică diverse activităţi opţionale:

 • Dans popular/dans modern – se adresează copiilor plini de energie. Urmând aceste cursuri, cei mici oferă momente deosebite la serbările din timpul anului şcolar. Dansurile populare oferă avantajul acumulării de cunoştinţe legate de folclor şi de tradiţiile populare româneşti.
 • Limba engleză prezintă avantajul că, în contextul actual, cunoaşterea limbii engleze se dovedeşte a fi foarte importantă, iar învăţarea acesteia începe la grădiniţă. Săptămânal afişăm pentru părinţi un raport listat în care se prezintă activitatea realizată iar la serbările organizate de grădiniţă, se prezintă un program în limba engleză.
 • Artă, fantezie, îndemânare – se adresează copiilor cu înclinaţii artistico-plastice şi abilităţi practice la nivel preşcolar.

CENTALIZATORUL ACTIVITĂŢILOR OPŢIONALE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

Nr.crt

Unitatea de invatamant

Nume si prenume educatoare

Denumirea optionalului

Tip de  optional

Grupa

Nr. de  ore

Obs

1.

Gradinita “Crai Nou”Bacau

Mitrut Mariana

Palade Manuela

Prietenie, armonie, toleranţă

transdisciplinar

Mijlocie B

O activ./

saptamana

 

2.

Gradinita “Crai Nou”Bacau

Popa Maria

Ivascu Aurica

“Creionul fermecat”

La nivelul ariei curriculare

Mijlocie A

O activ./

saptamana

 

3.

Gradinita “Crai Nou”Bacau

Isop Carmen

Vulpe Niculina

“Eu si lumea mea”

transdicliplinar

Mijlocie C

O activ./

saptamana

 

4.

Gradinita “Crai Nou”Bacau

Simion Marieta

Potoschi Daniela

“Gimnastica ritmica”

La nivelul ariei curriculare

Mare A

O activ./

saptamana

 

5.

Gradinita “Crai Nou”Bacau

Pascu Maria

Pavel Maria

“Primii pasi spre scriere”

La nivelul ariei curriculare

Mare B

O activ./

saptamana

 

6.

Gradinita “Crai Nou”Bacau

Nasturas Maria

“Lumea minunata a povestilor”

Transdisciplinar

Mare

O activ./

saptamana

 

 Oferta  extracurriculară

Astăzi grădiniţa nu mai poate fi concepută ca o identitate situată în afara comunităţii. Între grădiniţă şi membrii altor instituţii se stabilesc o serie de legturi care pot contribui la îndeplinirea misiunii educative a grădiniţei.

Programele şi proiectele educative sunt un prilej de implementare a unor activităţi extracurriculare specifice, dar şi de participare a copiilor preşcolari cu lucrări, la diferite competiţii naţionale şi internaţionale. Calitatea activităţilor educative este, în mod firesc, produsul unei interrelaţionări pozitive la nivelul tuturor partenerilor educaţionali.

Un punct pozitiv în politica grădiniţei noastre îl constituie derularea unor proiecte  în parteneriat educaţional cu unităţi de învăţământ asociate UNESCO din ţară şi din străinătate:

 • ,,Civilizaţia lemnului. Arborii, altfel.
 • ,,Apa, izvorul vieţii şi al amintirilor”.
 • ,,Preşcolarii şi circulaţia rutieră”.

Competiţii şi concursuri şcolare

 În anul şcolar 2013-2014, copiii preşcolari din unitatea noastră vor participa cu lucrări la:

 • Concursuri şi competiţii naţionale şi internaţionale: ,,Smarty”, ,,Culorile iernii”, ,,Familia mea este cea mai frumoasă”, ,,Eu povestesc, tu creezi”, ,,Toamna în dumbrava noastră”, „O zi din viaţa mea”.

Existenţa şi funcţionalitatea unor parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii locale

 • ,,Activităţi extracurriculare la dispoziţia elevilor şi peşcolarilor”.
 • ,,Împreună este mai uşor”.
 • ,,În lumea fascinantă a cărţilor”.
 • ,,Educaţie în oglindă”.
 • ,,Copiii, oglinda noastră”.

Deschiderea grădiniţei către parteneriate este necesară pentru adaptarea sa la o societate în schimbare. De aceea, se urmăreşte în continuare realizarea de parteneriate cu instituţii ce au interese comune, prioritare în domeniul educativ, care dispun de resurse umane conştiente de nevoia de colaborare şi dispuse în a-şi asuma responsabilităţi şi roluri.

 • Existenţa în unitate, în fiecare lună, cel puţin a unei activităţi realizată în parteneriat cu instituţii reprezentative din comunitatea locală
 • Desfăşurarea sistematică a unor activităţi curriculare şi extracurriculare
 • Diseminarea, la nivelul unităţii şi al comunităţii, a rezultatelor parteneriatelor stabilite.

Tendinţa generală, în spiritul redirecţionării învăţământului prin programele de reformă, este ca instituţia de învăţământ, să devină o entitate ofertantă de servicii publice, calitatea şi diversitatea actului didactic putând fi cunoscute de către familii, printr-o bună informare prealabilă.

 • Grădiniţa noastră acordă importanţa cuvenită activităţilor extracurriculare dându-i copilului posibilitatea de a se identifica cu valorile culturale şi cu un mediu cultural, prin care el capătă propria identitate.
 • Interesul copiilor şi creativitatea lor sunt stimulate prin organizarea unor activităţi suplimentare, ce vin în completarea activităţilor curriculare şi opţionale şi uşurează transferul de informaţiii de la educatoare la copil.
 • În grădiniţa noastră se organizează serbări în funcţie de evenimentele importante din an.
 • În funcţie de vârsta preşcolarilor se organizează excursii tematice, plimbări cu caracter educativ, pentru a îmbina nevoia copiilor de mişcare cu învăţarea unui comportament adecvat.
 • Periodic sunt invitate trupe de teatru care prezentă spectacole pentru preşcolari.
 •  Zilele de naştere ale copiilor, alături de părinţi şi de alţi invitaţi, sunt sărbătorite în grădiniţă.
 • Furnizorul de educaţie evidenţiază contribuţia directă şi efectivă a fiecărei activităţi extracurriculare la realizarea scopurilor şi obiectivelor stabilite prin politicile educaţionale şi documentele programatice.
 • Sunt înregistrate rezultatele activităţilor extracurriculare prezente în oferta grădiniţei, inclusiv a impactului acestor activităţi asupra grupurilor-ţintă.
 • Activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţa noastră au cultivat un parteneriat real educatoare-copil-familie.

Se pot exemplifica:

 • ,,Familia numită grădiniţă”.
 • ,,În lumea magică a poveştilor”.
 • ,,E toamnă iar”.
 • ,,Oraşul în culori”.
 • ,,Împeună muncim şi ne distrăm-şezătoare”.
 • ,,Îl aştepăm pe Moş Nicolae”.
 • ,,Împodobim bradul de Crăciun”.
 • ,,La spectacol”.
 • ,,Cine e câştigător”.
 • ,,Pe urmele lui Creangă”.
 • ,,Apa, miracolul vieţii”.
 • ,,Mărţişoare pentru cei dragi”.
 • ,,E ziua ta, măicuţa mea”.
 • ,,E ziua ta copile drag”.
 • ,,Iată, vine iar vacanţa”.
 • ,,Să învăţăm să fim mai buni”.
 • ,,Nu vă jucaţi cu focul”.
 • ,,Să învăţăm să ne ferim de microbi”.
 • ,,Ne jucăm, desenăm, circulaţie învăţăm”.

 Activitatea cu părinţii

Colaborarea grădiniţă-familie vizează, îndeosebi, o mai bună implicare a familiei în activitatea grădiniţei.

     Ştim ca efortul nostru este doar o parte din ceea ce inseamnă viaţa şi dezvoltarea unui copil şi că rolul esenţial îl are familia. Şi mai ştim şi cât de important este pentru un copil ca exprienţa sa de viaţă să fie una coerentă, sincronizată – pentru ca cele două lumi în care trăieşte – acasă şi la grădinită – să fie, de fapt, una singură: lumea copilariei sale. De aceea gradiniţa işi propune să îi implice activ pe părinţii uneori prea ocupaţi prin:

 • Informări ale părinţilor pe tema reformei curriculare; prezentarea Planului cadru pentru învăţământul preşcolar, Programa activităţilor instructiv-educative, etc.
 • Consultări ale părinţilor privind orientarea pentru curriculum-ul la decizia şcolii, structurarea orarului, etc.
 • Întruniri ale Comitetului de părinţi
 • Activităţi lunare cu părinţii şi un specialist din diverse domenii de interes: medic stomatolog, psiholog, nutriţionist, etc.
 • Întâlniri individuale cu părinţii având ca subiect consilierea psiho-pedagogică, marcarea progreselor copiilor etc.
 • Invitarea părinţilor la unele lecţii deschise, ateliere de lucru, vizite, drumeţii şi excurii tematice : ocupaţii, clădiri, muzee, parcuri şi grădini
 • Organizarea de petreceri cu ocazia zilelor de naştere ale copiilor.