Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Noiembrie 2013

Proiect educa?ional national Curcubeul schimb?rii, leg?mnt cu viitorul

RAPORT DE ACTIVITATE

Denumire proiect: Curcubeul schimb?rii, leg?mnt cu viitorul

Luna noiembrie 2013

Proiect ini?iat de M.E.N. n parteneriat cu UNESCO, AGGR, editura Cuvntul Info Ploie?ti, C. KREUL Germania, I.S.J. Bac?u, Gr?dini?a ,,Agricola Bac?u ?i Gr?dini?a ,,Crai Nou Bac?u

Denumire activitate: RESPONSABILITATE

Titlul activit??ii: Eu sunt unic ?i responsabil

Data/perioada de desf??urare: noiembrie 2013

Locul desf??ur?rii: Gr?dini?a cu Program Prelungit ,,Crai Nou Bac?u

Necesitate:

Activit??ile de prevenire n caz de incendiu, cutremur sau alte pericole ce pot avea loc ntr-o cl?dire ridic? o serie de probleme a c?ror rezolvare necesit? nu numai efort, ci ?i spirit de r?spundere. Este important a se urm?ri evacuarea ct mai rapid? ?i n siguran?? a persoanelor. S-au luat m?suri adecvate de paz? n domeniul ap?r?rii n caz de dezastre, cu proceduri de evacuare n caz de urgen??, testate n mod regulat, semnalizarea c?ilor de evacuare n caz de urgen??, precum ?i extinctoare ?i alte echipamente, planul de alarmare ?i evacuare n caz de urgen?? al unit??ii.

Abuzul ?i neglijarea copiilor continu? s? fie dou? subiecte sensibile ale agendei publice, asupra c?rora aten?ia ?i eforturile autorit??ilor, dar ?i cele ale actorilor relevan?i din mediul non-guvernamental vor continua s? se ndrepte cu aceea?i preocupare. Nevoia armoniz?rii acestui efort comun trebuie s? r?mn? o prioritate, avnd n vedere efectele grave pe termen lung, pe care actele de violen?? s?vr?ite asupra unui copil, le pot avea asupra dezvolt?rii sale viitoare ?i a comportamentului s?u de adult, n ansamblul regulilor de convie?uire social?.

Un mod de via?? echilibrat, respectarea strict? a normelor de igien? nseamn? s?n?tate. Prin transmiterea sistematic? de cuno?tin?e, nso?it? de ac?iuni destinate form?rii de deprinderi de via?? s?n?toas? a demonstrat c? se poate ajunge la formarea unei atitudini responsabile fa?? de propria persoan? ?i fa?? de mediu.

Pe m?sur? ce aceste deprinderi se formeaz? prin diferite metode ?i mijloace educative, devin elemente primare de bun? educa?ie. Cu ajutorul lor reu?im s? i facem pe copii s?-?i formeze bunele deprinderi de sp?lat pe mini nainte ?i dup? mas?, f?r? s? se joace cu s?punul, s? m?nnce f?r? s? se murd?reasc?, s? foloseasc? batista sau ?erve?elul, adic? s? respecte norme igienice elementare.

Scopuri ?i obiective (obiectivele care corespund celor propuse n proiect)

Obiective:

O1- informarea p?rin?ilor despre specificul dezvolt?rii copiilor cu vrst? ntre 3 ?i 5 ani, al comportamentului acestora fa?? de adul?i, fa?? de copii de vrsta lor, fa?? de juc?rii, animale etc.;

O2- determinarea inciden?ei cazurilor de abuz ?i neglijare n familiile din Romnia, din perspectiva principalelor dimensiuni ale fenomenului: abuz ?i neglijare emo?ional?, fizic?, educa?ional?;

O3- formarea la pre?colari a unor deprinderi de comportament n caz de cutremur;

O4- formarea ?i cultivarea interesului pentru problematica s?n?t??ii, cunoa?terea organismului uman;

O5-nsu?irea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre igiena personal? ?i cea colectiv?;

O6-cunoa?terea no?iunilor legate de s?n?tate ?i boal?, ca reguli sau norme.

Desf??urarea:

Tipul activit??ii: predare-nv??are-evaluare, formare de priceperi ?i deprinderi

Responsabili: Isop Mariana-Carmen, Vulpe Niculina, Mitru? Mariana, Palade Manuela-Elena, Rogojinaru Ariadna-Elena, Straton Rachila, Popescu Mihaela, Cojocaru Vasilica, Popa Maria, Iva?cu Aurica, Pavel Maria, Pa?cu Adriana, Popa Loredana, Tofan Viorica, Simion Marieta.

Beneficiari: copiii pre?colari, familiile copiilor, cadre didactice ?i nedidactice, comunitatea local?

Metode/mijloace de realizare: vizionare PPT, exerci?ii, discu?ii libere, jocuri didactice, observ?ri spontane ?i dirijate, convorbiri, jocuri-exerci?iu, colocvii ?i lectorate cu p?rin?ii.

Modalit??i de evaluare: jocuri de rol, observarea n timpul desf??ur?rii activit??ilor, chestionare oral?

Descrie?i pe scurt activitatea:

La nivelul grupelor de pre?colari educatoarele organizeaz? ?i desf??oar? activit??i din sfera educa?iei privind siguran?a proprie, prevenirea actelor de violen?? domestic?, victimizarea minorilor, exerci?ii de evacuare n caz de dezastre.

Astfel:

s-au efectuat exerci?ii de simulare a evacu?rii n caz de cutremur;

s-a prezentat materialul PPT cu tema ,,S? nv???m despre dezastrele naturale;

au organizat lectoratul pentru p?rin?i ,,Cum mi ajut copilul cnd ntpin? dificult??i? cu participarea prof. psihopedagog Irina Bursucanu ?i a prof. psiholog Olgu?a P?u;

s-a prezentat materialul PPT cu tema ,, Abuzul ?i neglijarea copiilor

Diferitele tipuri de activit??i cu scopul nsu?irii deprinderilor igienico- sanitare ?i fix?rii lor au fost organizate pe parcursul ntregii luni, la toate grupele. n demersul nostru educativ ne-am folosit de cel mai ndr?git personaj al copiilor p?pu?a care le sugera cum s? se spele, cum s? m?nnce, cum s? foloseasc? batista/?erve?elul.

Astfel:

s-au purtat discu?ii libere nso?ite de ac?iuni destinate form?rii de deprinderi de igien? personal? ?i colectiv?;

am organizat jocuri de rol;

au fost vizionate diafilme, memorate versuri, lecturi dupa imagini sau povestiri create de educatoare;

s-a organizat lectorat cu p?rin?ii n care s-a prezentat materialul PPT cu tema ,,Formarea ?i consolidarea deprinderilor de igien? a muncii, de odihn? ?i relaxare de c?tre asistenta gr?dini?ei.

Participan?i (num?r copii, tineri, adul?i, cadre didactice, reprezentan?i ai comunit??ii locale etc.)

  • nr. copii: 220
  • nr. cadre didactice: 16
  • 56 parinti, 6 invitati, 5 reprezentanti ai comunitatii

Modul de implicare al comunit??ii:

- reprezentan?ii ISU au transmis materiale informative privind m?surile ce trebuiesc luate n caz de incendiu, cutremur sau alte pericole;

- invitatii au prezentat aspecte legate de educarea copiilor prescolari

- colaboratorii au prezentat materiale specifice educa?iei copiilor pre?colari ?i au recomandat spre consultare alte bro?uri de specialitate;

- reprezentan?ii din s?n?tate au transmis materiale informative, bro?uri, pliante privind respectarea programului zilnic, respectarea normelor igienice n utilizarea alimentelor.

Rezultate ob?inute:

Rezultate pe termen scurt:

la exerci?iul de evacuare au participat toate persoanele care s-au aflat n acel moment n unitate;

lectoratul cu p?rin?ii a fost un prilej pentru o colaborare optim? ntre familie ?i gr?dini??, n folosul educa?iei copiilor ?i a integr?rii sociale a acestora, n folosul educa?iei copiilor prin formarea ?i cultivarea interesului pentru problematica s?n?t??ii;

copiii aplic? reguli de igien? personal? n contexte variate.

Rezultate pe termen lung:

toate persoanele cunosc calea de evacuare spre exterior din nc?perea n care se afl?;

informarea p?rin?ilor despre specificul dezvolt?rii copiilor cu vrst? ntre 3 ?i 5 ani, al comportamentului acestora fa?? de adul?i, fa?? de copii de vrsta lor, fa?? de juc?rii, animale etc. si modalitatile de formare a unor deprinderi de autoservire si de implicare a acestora in ,,muncile specifice adul?ilor;

con?tientizeaz? consecin?ele nerespect?rii regulilor de igien? personal?;

respect? ?i aplic? reguli de igien? personal? ?i colectiv?.

Impactul activit??ii asupra comunit??ii:

Planul de alarmare ?i evacuare este corect realizat ?i aplicat. Sunt cuprinse toate m?surile tehnice ?i organizatorice pentru fiecare categorie poten?ial? de pericol. Exerci?iile de evacuare, periodic realizate, vin n sprijinul conducerii de nv???mnt, personalului cu atribu?ii specifice (alarmare, evacuare, stingere), precum ?i cadrelor didactice ?i copiilor pre?colari.

Aceste activitati destinate educatiei sanitare sunt modalitati prin care prevenim formarea de rele deprinderi care se corecteaz? mai greu.

GALERIE

1. Exerci?ii de evacuare


AU CONSEMNAT ACTIVIT??ILE DE LA GRUPE:

prof. ISOP MARIANA-CARMEN

educ. MITRU? MARANA

educ. ROGOJINARU ARIADNA-ELENA

educ. MARIA POPA

educ. MARIA PAVEL

prof. POPESCU MIHAELA

prof. POPA LOREDANA

RAPORTUL DE ACTIVITATE a fost consemnat de

1. Prof. Isop Mariana-Carmen, Gr?dini?a ,,Crai Nou Bac?u, structur? la ?coala Gimnazial? ,,Mihail Sadoveanu Bac?u;

2. Educ. Mitru? Mariana, Gr?dini?a ,,Crai Nou Bac?u, structur? la ?coala Gimnazial? ,,Mihail Sadoveanu Bac?u.