Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)

Formarea profesional? constituie pentru cadrele didactice un scop major de natur? s? le proiecteze întreaga existen?? profesional? ?i care are, la rândul s?u, efecte majore, vizând înnoirea practicii educa?ionale, cre?terea calit??ii educa?iei. Este ?tiut îns?, c? formarea profesional? nu este un demers izolat, nici unul excusiv individual. La baza reu?itei sale stau trebuin?e specific umane de comunicare ?i schimbare, dar ?i atitudini înnoitoare: deschiderea ?i receptivitatea, schimbul de bune practici, asumarea responsabilit??ilor, recunoa?terea dificult??ilor, a impasurilor, oferirea ?i solicitarea sprijinului, competi?ia loial?, câ?tigul profesional ob?inut prin cooperare ?i parteneriat.

Consider c? abordarea tematicii proiectelor na?ionale/europene este o form? de dezvoltare profesional? care condi?ioneaz? performan?a; este o form? de promovare a interculturalit??ii, a tradi?iilor ?i valorilor ?colii române?ti ?i înv???mântului pre?colar.

„Unitate ?i diversitate” este deviza care define?te marea familie a Uniunii Europene.

Ca membr? a Uniunii Europene, România asigur? diversitatea cultural?, respectând principiul dezvolt?rii durabile ?i afirm?rii identit??ii na?ionale.

Pe aceast? pia?? acum, avem ?i noi ceva de spus, avem un specific local care merit? s? fie pus în lumin? ?i ar?tat colegilor europeni.

Unul din cele mai complexe Programe ale UNESCO de implementare a educa?iei pentru diversitate cultural?, pentru toleran?? ?i pace din Europa este Programul SEMEP, care cuprinde institu?ii de înv???mânt preuniversitar din ??rile riverane M?rii Mediterane de Sud-Est ?i M?rii Negre.

Includerea unit??ii noastre în proiectele ?i programele UNESCO este un prilej de implementare a unor activit??i specifice, dar ?i de participare a copilor pre?colari, cu lucr?ri, la diferite competi?ii na?ionale ?i interna?ionale.

În func?ie de tematica abordat?, la nivelul unit??ii s-au desf??urat activit??i în cadrul unor proiecte ?i programe în parteneriat educa?ional ?i am participat cu lucr?ri la diferite evenimente ?tiin?ifice: simpozioane, concursuri, competi?ii, festivaluri, schimburi bilaterale în domeniile educa?iei ?i culturii. Exemplific prin urm?toarele teme planificate: „Amintindu-ne de var?”, „Descoper?-?i ora?ul”, „Gr?dini?e înfr??ite ?i prietene”, „Tradi?ii ?i obiceiuri - perle ale culturii locale”, „Descoper? diversitatea”, „Descoper? schimb?rile din jurul t?u”, „Soarele ?i Luna în tradi?ia româneasc?”, „Ape care ne unesc”.

Activit??ile realizate, apropiate vârstei celor mici, au ca scop introducerea unor no?iuni de educa?ie ecologic?, de diversitate cultural?, dar ?i metode noi de înv??are precum: lucrul în echip?, educa?ia prin joc, educa?ia prin imagini, educa?ia plastic?, toate desf??urate atât în clas?, cât ?i în natur? sau prin introducerea naturii în sala de clas?, prin fantezie, creativitate, diversitate cultural?, religioas?, lingvistic?, gastronomic?.

Diversitatea, în sensul larg al cuvântului, este o surs? de inspira?ie, de cunoa?tere, de apropiere, de comunicare ?i convie?uire între locuitorii acestei minunate ??ri, România.

Particip?ri la evenimente ?tiin?ifice:

- Schimbul de experien?? Na?ional cu tema „Tradi?ii ?i obiceiuri”

- Seminarul Interna?ional „Evaluarea proiectelor ?i programelor derulate în înv???mânt, sub egida UNESCO”;

- Seminarul Interna?ional „Datini ?i obiceiuri populare”;

- Simpozionul Na?ional „Datini ?i obiceiuri la români”.

Participarea, cu foarte bune rezultate a pre?colarilor la competi?ii, concursuri, expozi?ii:

- Competi?a Na?ional? de Art? „O zi din via?a mea” – dreptul la educa?ie, gr?dini?? ?i activit??i recreative;

- Concursul Interna?ional de art? „Copiii ?tiu circula corect”;

- Concursul Interna?ional de art? plastic? ?i practic? „Lumina Învierii lui Hristos”;

- Concursul Interna?ional de art? plastic? cu tema „Familia mea este cea mai frumoas?”;

- Competi?ia na?ional? de art? „Cr?ciunul ?i Anul Nou în ?ara mea”;

- Competi?ia Na?ional? de Art? „În?elepciunea ?i iubirea mea e jocul”;

- Expozi?ia concurs „În a?teptarea s?rb?torilor de iarn?”;

- Concursul jude?ean de art? „Toamna în dumbrav?”;

- Competi?ia de art? „Calitatea v?zut? prin ochii copiilor”.

În cei 15 ani de la lansare, num?rul institu?iilor de înv???mânt din ?ara noastr? din acest Program a crescut în paralel cu num?rul temelor implementate.

Într-o analiz? anual?, pe care Secretariatul UNESCO - Paris o face în urma studierii atente a Rapoartelor de implementare înaintate de fiecare ?ar? unde se deruleaz? Programul SEMEP, de o apreciere deosebit? s-a bucurat ?i Gr?dini?a cu program prelungit ,,Crai Nou” Bac?u, pentru modul eficient în care s-au derulat programe UNESCO.

Seminarele na?ionale sau cele cu participare bi ?i trilateral? g?zduite de institu?iile de înv???mânt pre?colar cu activit??i UNESCO din municipiul Bac?u au fost decisive în a hot?rî ca Întâlnirea Interna?ional? a Coordonatorilor Na?ionali ai Programului UNESCO/SEMEP din perioada 22 – 26 mai 2008 s? se desf??oare în prima sa parte la Bac?u. Unitatea noastr? a primit vizita oaspe?ilor din Ministerul Educa?iei Cercet?rii ?i Tineretului ?i a reprezentan?ilor UNESCO din Grecia, Israel, Italia, Turcia, Palestina, Cipru, Slovenia ?i Malta.

Am socotit oportun? organizarea cu acest prilej a unei prezent?ri cât mai atractive a activit??ilor cu tema: „Descoper? diversitatea”, a expozi?iei cu tema: „Anul 2008 - Anul Interna?ional al Planetei P?mânt”, subtema „Cartoful, o comoar? îngropat?”, unde au fost expuse produse ale activit??ii copiilor din cadrul proiectelor tematice pe aceast? tem?, dar ?i diplomele ob?inute de copiii pre?colari la concursurile na?ionale ?i interna?ionale. În continuarea programului, copiii pre?colari au invitat oaspe?ii de peste hotare s? descopere diversitatea în minunatul  spectacol prezentat.

Împresiile au fost consemnate în Cartea de Onoare a unit??ii.

În perioada 3-8 noiembrie, cadre didactice de la gr?dini?ele asociate UNESCO „Agricola” ?i „Crai Nou”, precum ?i gr?dini?ele „Spiru Haret”, nr. 12 „Step by Step” ?i ?coala „Alexandru Ioan Cuza” Bac?u, au participat la Schimbul bilateral din domeniile educa?iei ?i culturii desf??urat la Erdine ?i Istanbul - Capital? Cultural? European?, unde s-a celebrat Anul Interna?ional al Apropierii între Culturi ?i Anul Interna?ional al Biodiversit??ii – 2010.

În programul vizitei au fost cuprinse întâlniri la institu?ii de înv???mânt: Serhat Koleji, Kirkpinar A?asi Alper Yazoglu, Beykent Egitim Kurumlari din ora?ul Edirne, Erol Oluc Okul Muduru Koleji, din Istanbul, întâlniri care au avut drept scop stabilirea de noi parteneriate, în vederea unui schimb cultural cu beneficii educative reciproce.

De asemenea, grupul român a participat al?turi de colegii turci la inaugurarea expozi?iilor de art? ale elevilor ?i studen?ilor români ?i turci, la lansarea c?r?ii „Din ispr?vile lui P?cal? ?i Nastratin Hogea - culoar cultural european”, a Albumului interna?ional „Via?a din adâncuri”, care cuprinde legende ilustrate cu lucr?ri de art? ale elevilor din ??rile dun?rene, precum ?i Albumul „Uni?i prin biodiversitate”, contribu?ie interna?ional? a elevilor ?i profesorilor din ??ri europene.

Lansarea acestor lucr?ri a avut loc la Târgul Interna?ional de carte TYAP, în standul Institutului Cultural Român din Istanbul.

Directorii unit??ilor de înv???mânt au semnat Protocolul bilateral cu institu?ii similare din Turcia care dezvolt? Programe UNESCO.

Participan?ii au împ?rt??it ?i au discutat pe tema experien?elor lor personale în ceea ce prive?te diversitatea cultural? în ?ara lor ?i în ora?ul în care locuiesc.

Utilizând experien?a acumulat? au reu?it s? creeze un eveniment participativ. Cultura include pe lâng? arte ?i literatur?, moduri de via??, drepturile fundamentale ale omului, sisteme de valori, tradi?ii ?i credin?e.

În toat? diversitatea lor, culturile au contribuit la emanciparea ?i progresul umanit??ii. În varietatea lor, toate demonstreaz? capacitatea inventiv?, geniul uman.

Ast?zi, civiliza?iile ?i culturile nu mai pot exista f?r? a ?ine cont unele de altele. În ciuda atâtor diferen?e, putem vorbi despre o singur? lume, despre existen?a unei comunit??i interna?ionale, cu interese ?i probleme proprii.

Unitatea în diversitate implic? democra?ie, pluralism, interculturalitate ?i promovarea valorilor europene precum democra?ia, toleran?a, dialogul.

Înv???mântul preprimar î?i propune ca finalitate cultivarea capacit??ii de comunicare, cooperare, dialogare, capacitatea de a accepta diferen?ele, de a-i respecta pe ceilal?i. Obiectivele urm?rite au fost: cunoa?terea tradi?iilor ?i obiceiurilor specifice diferitelor etnii, limba, portul, costumul popular, diversitatea gastronomic?, identificarea ?i denumirea elementelor locale specifice.

Prezentându-le copiilor pre?colari bog??ia ?i varietatea culturii poporului nostru, putem garanta c? ei vor fi mesagerii no?tri în viitor, ca rezultat al efortului colectiv, preocupat nu numai de sine, ci ?i de ceilal?i, efort izvorât din dorin?a de a împ?rt??i experien?e, c?ut?ri, rezultate.