Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Argument

Motto:

,,Nu exist? vnt favorabil pentru cine nu ?tie ncotro se ndreapt?...

Seneca

nv???mntul constituie prima prioritate na?ional? ?i este un serviciu public prin care se urm?re?te realizarea idealului educa?ional, ntemeiat pe valorile umaniste universal recunoscute, pe valorile democra?iei ?i pe aspira?iile ?colii romne?ti, ?i contribuie la promovarea ?i p?strarea identit??ii na?ionale.

Proiectul de dezvoltare institu?ional? al Gr?dini?ei cu program prelungit ,,Crai Nou Bac?u a fost realizat pe baza diagnozei ?i analizei condi?iilor socio-economice, a nevoilor de educa?ie existente la nivel local ?i regional, a evolu?iei previzibile pe termen scurt ?i mediu ?i pe baza chestionarelor ?i a discu?iilor cu p?rin?ii ?i reprezentan?ii comunit??ii locale (agen?i economici, funda?ii, organiza?ii, etc.).

Gr?dini?a trebuie s? devin? un mediu de promovare a valorilor ?i practicilor democratice, n care s? existe un climat propice nv???rii ?i form?rii copilului pentru ?coal? ?i pentru via?a social? ulterioar?. Reforma, n ansamblul ei, trebuie s? se realizeze prin valorificarea tradi?iilor nv???mntului romnesc ?i compatibilizarea cu siatemele de nv???mnt europene.

Este momentul ca, n contextul actual creat de modernizarea nv???mntului preprimar, s? definim la nivelul propriei organiza?ii ?colare o politic? coerent? ?i responsabil?, prin nnoirea ?i flexibilizarea conceptului de management educa?ional ?i de asigurare a calit??ii. Aceasta, deoarece implementarea sistemului de management al calit??ii va conduce la crearea unor noi medele de gndire ?i comportament, care vor contribui la mbun?t??irea continu? a procesului instructiv-educativ din gr?dini??.

Obiectivele propuse izvor?sc din realitatea constatat? la nivelul unit??ii, valorific? capitalul uman oferit de colectivul didactic, r?spund intereselor de instruire, educare ?i formare a personalit??ilor n devenire, trasnd, totodat?, principalele direc?ii de dezvoltare pentru urm?torii 4 ani.

Proiectul de dezvoltare institu?ional? a gr?dini?ei reprezint? expresia concret? a echilibrului dintre reglement?ri ?i ini?iative.

Este motivat de concentrarea aten?iei asupra finalit??ilor educa?iei timpurii (sprijinirea copilului pre?colar n achizi?ionarea de cuno?tin?e, capacit??i, deprinderi ?i atitudini necesare acestuia la intrarea n ?coal? ?i pe tot parcursul vie?ii).

Asigur? o viziune coerent? asupra celor patru domenii func?ionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale ?i financiare, rela?ii comunitare).

Ofer? colectivului gr?dini?ei posibilitatea particip?rii la schimbare.

Asigur? coeren?a transpunerii strategiei pe termen lung a activit??ii gr?dini?ei.

Favorezeaz? cre?terea ncrederii n capacit??ile ?i for?ele proprii.

Asigur? dezvoltarea personal? ?i profesional?.

nt?re?te parteneriatele din interiorul ?i exteriorul gr?dini?ei, stimuleaz? dezvoltarea imaginii gr?dini?ei n ntregul ei.

Un nv???mnt cu standarde ridicate de calitate, ntr-o gr?dini?? la nivel european, iat? dezideratul gr?dini?ei pe care o reprezint.

MOTIVARE ?I PRODUSE INTEN?IONATE

Procesul reformator din nv???mnt n care este angrenat? puternic ?i gr?dini?a noastr? impune o permanent?:

Modernizare, selectare, adaptare a con?inuturilor ?i a strategiilor didactice.

mbun?t??ire a calit??ii form?rii ?i perfec?ion?rii cadrelor didactice.

Modernizare a mecanismelor manageriale ?i financiare, descentralizare prin cre?terea responsabilit??ii locale ?i individuale.

Men?inerea ?i sporirea performan?elor att n plan curricular ct ?i al confortului de via?? oferit copiilor pre?colari (hrana, ambian?a, grij?, dragoste, ocrotire, securitate).

Diversificarea ofertei curriculare n concordan?? cu op?iunile p?rin?ilor ?i nevoile copiilor.