snow by jsnowfall
Argument

Motto:

,,Nu există vânt favorabil pentru cine nu ştie încotro se îndreaptă...”

                                                                               Seneca

 

Învăţământul constituie prima prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste universal recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile şcolii româneşti, şi contribuie la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale.

Proiectul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei cu program prelungit ,,Crai Nou” Bacău a fost realizat pe baza diagnozei şi analizei condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile pe termen scurt şi mediu şi pe baza chestionarelor şi a discuţiilor cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale (agenţi economici, fundaţii, organizaţii, etc.).

Grădiniţa trebuie să devină un mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să existe un climat propice învăţării şi formării copilului pentru şcoală şi pentru viaţa socială ulterioară. Reforma, în ansamblul ei, trebuie să se realizeze prin valorificarea tradiţiilor învăţământului românesc şi compatibilizarea cu siatemele de învăţământ europene.

Este momentul ca, în contextul actual creat de modernizarea învăţământului preprimar, să definim la nivelul propriei organizaţii şcolare o politică coerentă şi responsabilă, prin înnoirea şi flexibilizarea conceptului de management educaţional şi de asigurare a calităţii. Aceasta, deoarece implementarea sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor noi medele de gândire şi comportament, care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă.

Obiectivele propuse izvorăsc din realitatea constatată la nivelul unităţii, valorifică capitalul uman oferit de colectivul didactic, răspund intereselor de instruire, educare şi formare a personalităţilor în devenire, trasând, totodată, principalele direcţii de dezvoltare pentru următorii 4 ani.

Proiectul de dezvoltare instituţională a grădiniţei reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări şi iniţiative.

·         Este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (sprijinirea copilului preşcolar în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii).

·         Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare).

·         Oferă colectivului grădiniţei posibilitatea participării la schimbare.

·         Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii grădiniţei.

·         Favorezează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii.

·         Asigură dezvoltarea personală şi profesională.

·         Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul grădiniţei, stimulează dezvoltarea imaginii grădiniţei în întregul ei.

 

Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o grădiniţă la nivel european, iată dezideratul grădiniţei pe care o reprezint.

 

 

MOTIVARE ŞI PRODUSE INTENŢIONATE

Procesul reformator din învăţământ în care este angrenată puternic şi grădiniţa noastră impune o permanentă:

·         Modernizare, selectare, adaptare a conţinuturilor şi a strategiilor didactice.

·         Îmbunătăţire a calităţii formării şi perfecţionării cadrelor didactice.

·         Modernizare a mecanismelor manageriale şi financiare, descentralizare prin creşterea responsabilităţii locale şi individuale.

·         Menţinerea şi sporirea performanţelor atât în plan curricular cât şi al confortului de viaţă oferit copiilor preşcolari (hrana, ambianţa, grijă, dragoste, ocrotire, securitate).

·         Diversificarea ofertei curriculare în concordanţă cu opţiunile părinţilor şi nevoile copiilor.