Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Capitolul lV

MISIUNEA

Gr?dini?a cu program prelungit ,,Crai Nou Bac?u promoveaz? un nv???mnt competitiv, adaptat particularit??ilor de vrst? ?i individuale ale pre?colarilor.

Pentru realizarea viziunii, organiza?ia noastr? ?i propune:

Asigurarea accesului la o educa?ie complex? ?i echilibrat? pentru fiecare copil, indiferent de condi?ia social? ?i material?, apartenen?a etnic? sau religioas?.

Identificarea ?i satisfacerea nevoilor de formare continu?, crearea contextului favorabil acestor activit??i prin care s? se asigure suportul producerii schimb?rilor n educa?ie ?i form?rii competentelor necesare introducerii noului n actul educa?ional.

Valorificarea experien?elor pozitive existente ?i a specificului unit??ii.

Sprijinirea parteneriatelor gr?dini??-?coal?-comunitate ?i a tuturor activit??ilor care determin? pe p?rin?i s? devin? parteneri activi ?i responsabili n educarea propriilor copii.

Satisfacerea astept?rilor beneficiarilor direc?i ?i indirec?i.

REZULTATE A?TEPTATE ( termen mediu ?i lung)

CURRICULUM

Oferta pentru discipline op?ionale satisface cerin?ele pre?colarilor ?i p?rin?ilor n procent de peste 90%.

Gama larg? a activit??ilor extracurriculare ofer? posibilitatea ca fiecare pre?colar s? desf??oare cel pu?in un tip de activitate n afara programului de gr?dini??.

RESURSE UMANE

Peste 95% din num?rul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative ?i diferen?iate n func?ie de particularit??ile de vrst? ?i individuale ale fiec?rui pre?colar.

Peste 40% din num?rul cadrelor didactice vor efectua cel pu?in un stagiu de formare n specialitate.

RESURSE MATERIALE ?I FINANCIARE

Spa?iul ?colar func?ional la standarde ridicate de cur??enie ?i igien?.

RELA?II COMUNITARE

ncheierea a cel pu?in 24 protocoale de parteneriat cu gr?dini?e din ?ar? ?i str?in?tate pentru derularea de proiecte educa?ionale.

ncheierea a cel pu?in 3 conven?ii cu ONG-uri locale ?i 3 Agen?ii pentru derularea de proiecte pe diferite componente educa?ionale.

PROGRAME PENTRU REALIZAREA MISIUNII PROIECTULUI structurate pe cele patru domenii func?ionale:

programe de dezvoltare curricular?;

programe de dezvoltare a bazei materiale ?i pentru achizi?ii;

programe de dezvoltare a resurselor umane (de recrutare, de formare ?i dezvoltare profesional?, de motivare ?i de stimulare a personalului);

programe de optimizare a comunic?rii n cadrul sistemului ?i de nt?rire a leg?turilor cu comunitatea.

PENTRU ANUL ?COLAR 2011-2012 ?I N URM?TORII 4 ANI VOM DERULA

PROIECTE ?I PROGRAME SPECIALIZATE N:

educa?ie intercultural?: ,,D?ruie?te ?i prime?te- 4 cadre didactice, 2 grupe de pre?colari, 60 pre?colari, p?rin?i, 8 institu?ii partenere;

educa?ie cultural-artistic?: ,,Prin sport-frumuse?e pentru corp, s?n?tate pentru minte 11 cadre didactice, 4 grupe de pre?colari, 86 pre?colari, 75 ?colari, p?rin?i, 11 institu?ii partenere;

educa?ie pentru drepturile omului/copilului: ,,Cu to?ii suntem copii- 12 cadre didactice, 10 grupe de pre?colari, 100 pre?colari, p?rin?i, 9 institu?ii partenere;

proiect pluridisciplinar: ,,Povestea pinii 17 cadre didactice, 6 grupe de pre?colari, 120 pre?colari, p?rin?i, 10 institu?ii partenere;

educa?ie global?: ,,Cartea-prietena copilului- 32 cadre didactice, 16 grupe de pre?colari, 220 pre?colari, 100 ?colari, p?rin?i, 17 institu?ii partenere;

,,Educa?ia p?rin?ilor - o modalitate de mbun?t??ire a situa?iei copilului n familie: 17 cadre didactice, 90 p?rin?i.

Urm?torii patru ani vor fi un exerci?iu profund de nv??are colectiv? fundamentat? pe ncredere, onestitate, performan?? ?i curaj.

Astfel:

activit??ile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse vor putea fi realizate numai prin munca n echip? ?i stabilirea unui parteneriat eficient cu comunitatea local?;

monitorizarea actiunilor propuse n planul de dezvoltare se va realiza printr-o urm?rire atent? a indicatorilor de performan?? stabili?i, m?surndu-se costurile, calitatea si performan?ele n derularea activit??ilor;

periodic se va realiza evaluarea planului de dezvoltare (ndeplinirea obiectivelor, performan?elor, raportul cost-beneficiu);

se va evalua obiectiv activitatea fiec?rui membru al echipei,n vederea motiv?rii ?i pentru evitarea conflictelor;

asigurarea circula?iei informa?iei, a comunic?rii manageriale ?i organiza?ionale de sus n jos, de jos n sus ct ?i pe diagonal? va fi prioritar? pentru c? directorul este poarta prin care m?surile de reform? trec mai greu sau mai u?or;

voi mbina armonios stilurile de conducere dat? fiind diversitatea situa?ional? ?i individual?; ca membru al echipei manageriale, ca interfa?? ntre organiza?ia ?colar? ?i mediul n care func?ionez, ca promotor al procesului de inovare ?i schimbare, mi voi petrece ct mai mult timp n gr?dini??, exercitndu-mi rolul prin angajament participativ.

mi propun continua informare ?i perfec?ionare, aspect care mi va permite s? m? asigur c? nava p?streaz? direc?ia bun?, toate acestea, n scopul ndeplinirii cu succes a misiunii pe care o avem.