snow by jsnowfall
Capitolul lV

MISIUNEA

Grădiniţa cu program prelungit ,,Crai Nou” Bacău promovează  un învăţământ competitiv, adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale  ale preşcolarilor.

Pentru realizarea viziunii, organizaţia noastră îşi propune:

·         Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă.

·         Identificarea şi satisfacerea nevoilor de formare continuă, crearea contextului favorabil acestor activităţi prin care să se asigure suportul producerii schimbărilor în educaţie şi formării competentelor necesare introducerii noului în actul educaţional.

·         Valorificarea experienţelor pozitive existente şi a specificului unităţii.

·         Sprijinirea parteneriatelor grădiniţă-şcoală-comunitate şi a tuturor activităţilor care determină pe părinţi să devină parteneri activi şi responsabili în educarea propriilor copii.

·         Satisfacerea asteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

 

REZULTATE AŞTEPTATE ( termen mediu şi lung)

 CURRICULUM

Oferta pentru discipline opţionale satisface cerinţele preşcolarilor şi părinţilor în procent de peste 90%.

Gama largă a activităţilor extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare preşcolar să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de grădiniţă.

 

RESURSE UMANE

Peste 95% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate în funcţie de  particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecărui preşcolar.

Peste 40% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate.

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă.

 

RELAŢII COMUNITARE

Încheierea a cel puţin 24 protocoale de parteneriat cu grădiniţe din ţară şi străinătate pentru derularea de proiecte educaţionale.

Încheierea a cel puţin 3 convenţii cu ONG-uri locale şi 3 Agenţii pentru derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale.

 

PROGRAME PENTRU REALIZAREA MISIUNII PROIECTULUI structurate pe cele patru domenii funcţionale:

«  programe de dezvoltare curriculară;

«  programe de dezvoltare a bazei materiale şi pentru achiziţii;

«  programe de dezvoltare a resurselor umane (de recrutare, de formare şi dezvoltare profesională, de motivare şi de stimulare a personalului);

«  programe de optimizare a comunicării în cadrul sistemului şi de întărire a legăturilor cu comunitatea.

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012 ŞI ÎN URMĂTORII 4 ANI VOM DERULA

PROIECTE ŞI PROGRAME SPECIALIZATE ÎN:

«  educaţie interculturală: ,,Dăruieşte şi primeşte”- 4 cadre didactice, 2 grupe de preşcolari, 60 preşcolari, părinţi, 8 instituţii partenere;

«  educaţie cultural-artistică: ,,Prin sport-frumuseţe pentru corp, sănătate pentru minte” – 11 cadre didactice, 4 grupe de preşcolari, 86 preşcolari, 75 şcolari, părinţi, 11 instituţii partenere;

«  educaţie pentru drepturile omului/copilului: ,,Cu toţii suntem copii“- 12 cadre didactice, 10 grupe de preşcolari, 100 preşcolari, părinţi, 9 instituţii partenere;

«  proiect pluridisciplinar: ,,Povestea pâinii” – 17 cadre didactice, 6 grupe de preşcolari, 120 preşcolari, părinţi, 10 instituţii partenere;

«  educaţie globală: ,,Cartea-prietena copilului”- 32 cadre didactice, 16 grupe de preşcolari, 220 preşcolari, 100 şcolari, părinţi, 17 instituţii partenere;

«  ,,Educaţia părinţilor - o modalitate de îmbunătăţire a situaţiei copilului în familie“: 17 cadre didactice, 90 părinţi.

 Următorii patru ani vor fi un exerciţiu profund de învăţare colectivă fundamentată pe încredere, onestitate, performanţă şi curaj.

Astfel:

« activităţile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse vor putea fi realizate numai prin munca în echipă şi stabilirea unui parteneriat eficient cu comunitatea locală;

« monitorizarea actiunilor propuse în planul de dezvoltare se va realiza printr-o urmărire atentă a indicatorilor de performanţă stabiliţi, măsurându-se costurile, calitatea si performanţele în derularea activităţilor;

« periodic se va realiza evaluarea planului de dezvoltare (îndeplinirea obiectivelor, performanţelor, raportul cost-beneficiu);

« se va evalua obiectiv activitatea fiecărui membru al echipei,în vederea motivării şi pentru evitarea conflictelor;

« asigurarea circulaţiei informaţiei, a comunicării manageriale şi organizaţionale „de sus în jos”, „de jos în sus” cât şi pe „diagonală” va fi prioritară pentru că directorul este „poarta” prin care măsurile de reformă trec mai greu sau mai uşor;

« voi îmbina armonios stilurile de conducere dată fiind diversitatea situaţională şi individuală; ca membru al echipei manageriale, ca interfaţă între organizaţia şcolară şi mediul în care funcţionez, ca promotor al procesului de inovare şi schimbare, îmi voi petrece cât mai mult timp în grădiniţă, exercitându-mi rolul prin “angajament participativ”.

Îmi propun continua informare şi perfecţionare, aspect care îmi va permite să mă asigur că „nava păstrează direcţia bună”, toate acestea, în scopul îndeplinirii cu succes a misiunii pe care o avem.