snow by jsnowfall
Capitolul l

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

Judeţul Bacău ocupă suprafaţa de 662,052 hectare, adică 2,8% din teritoriul României. Din punct de vedere al organizării teritorial-administrative, judeţul Bacău este alcătuit din 87 unităţi teritorial-administrative, 3 municipii, 5 oraşe şi 85 comune. În 31 august 1997, Municipiul Bacău, avea 208,556 locuitori, fiind al 12-lea oraş din România din punct de vedere al numărului de locuitori.

În plan cultural s-au înregistrat progrese vizibile: învăţământul s-a dezvoltat rapid, astfel că în anul 1938 funcţionau 16 şcoli primare şi 5 grădiniţe, iar în 1923 a luat fiinţă Ateneul Cultural înfiinţat de Grigore Tăbăcaru şi George Bacovia.

În prezent, în Municipiul Bacău funcţionează 43 de grădiniţe. Dintre acestea 21 funcţionează pe lângă alte unităţi de învăţământ. Din numărul de 22 de grădiniţe cu statut juridic propriu una este cu program săptămânal, una are statut de centru educativ incluziv, iar 16 sunt cu program prelungit. În structura reţelei şcolare a judeţului se regăsesc un număr de 450 de grădiniţe în mediul urban şi rural.

Întreaga activitate educaţională este coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, girant al calităţii procesului de învăţământ din unităţile de stat, particulare şi alternative. Unităţile conexe ale I.S.J. Bacău (C.C.D, Palatul şi Cluburile copiilor, Centrul de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Cluburile Sportive şi Şcolare, Centrul Logopedic, Centrul de Hipoacuzici) contribuie la dezvoltarea şi gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale din învăţământul preşcolar băcăuan.

ANALIZA P.E.S.T.E

Pentru a realiza o bună diagnoză şi prognoză a diversităţii activităţilor din învăţământul preşcolar, pentru a obţine o reflecţie critică asupra situaţiei de fapt şi pentru satisfacerea nevoilor organizaţiei şcolare şi a comunităţii am apelat la analiza PESTE care reliefează:

·         contextul politic (P)

·         contextul economic (E)

·         contextul social (S)

·         contextul tehnologic (T)

·         contextul ecologic (E)

Politica educaţională propusă de unitatea noastră este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională şi în deplin acord cu Reforma învăţământului din România.

«  Contextul politic

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective majore:

·         Calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere.

·         Acces egal şi sporit la educaţie.

·         Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ.

·         Investiţia în capitalul uman-investiţie profitabilă pe termen lung.

·         Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.

·         Implementarea managementului calităţii în educaţie.

«  Contextul economic

Oricare ar fi gradul de dezvoltare economic şi social a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a populaţiei: copii preşcolari, elevi, studenţi, părinţi ai acestora, tineri, precum şi adulţi care işi completează sau îşi reprofilează pregătirea.

Activitatea din învăţământ intersectează deopotrivă mai mulţi factori (pedagogici, sociologici, politici). Pe plan judeţean, migrarea forţei de muncă influenţează negativ educaţia copiilor şi elevilor.

Municipiul Bacău este o comunitate care dispune de resurse economice şi oferă condiţii normale de educaţie şi instruire tuturor copiilor preşcolari.

«  Contextul social

Pe plan judeţean, scăderea populaţiei şcolare, datorată scăderii natalităţii şi emigrării, impune o raţionalizare a reţelei şcolare şi aplicarea unei politici de promovare susţinută de imagine în vederea atragerii elevilor.

Factori de influenţă:

·         Scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi emigrare.

·         Imaginea creată de mass-media asupra personalului didactic implicat în diverse procese cu ministerul, nemulţumiri manifestate în greve, proteste stradale.

·         Impactul social al schimbării continue în modul de evaluare finală a absolvenţilor.

·         Deteriorarea mediului socio-economic şi familial.

«  Contextul tehnologic

Pe plan naţional, politica de informatizare în toate domeniile de activitate conduce la îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin integrarea mijloacelor IT.

Pentru creşterea procesului instructiv-educativ în Grădiniţa cu program prelungit ,,Crai Nou” o activitate de mare importanţă o constituie formarea continuă a resurselor umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare: învăţarea centrată pe copil, lucrul în echipă, stimularea copiilor cu nevoi speciale, utilizarea metodelor de evaluare în funcţie de nivelul de pregătire al copiilor, încurajarea participării la activităţi extracurriculare.

O atenţie deosebită o constituie dezvoltarea de proiecte şi parteneriate europene care asigură mobilitatea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii sistemelor moderne existente în unităţi de învăţământ din Uniunea Europeană.

Factori de influenţă:

·         Dezvoltarea mijloacelor şI a modalităţilor de informare, conectarea unităţilor şcolare la Internet.

·         Dezvoltarea şI diversificarea ofertelor de soft educaţional.

·         Îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente în şcoli, prin diverse programe derulate.

«    Contextul ecologic

Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor, a grădiniţelor şi a şcolilor ca parte a acestora în adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul ecologic. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.

 

ANALIZA COMUNITĂŢII

În grădiniţă sunt înscrişi copii preşcolari proveniţi din Municipiul Bacău, din diverse medii sociale, fără nici o discriminare.

Analiza nivelului de educaţie al părinţilor relevă faptul că 48% dintre părinţi au studii superioare, 47% au studii medii şi doar 5% au terminat şcoala profesională. Aceasta explică interesul şi motivaţia pentru o educaţie de calitate, dar şi implicarea părinţilor în activitatea grădiniţei.