Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Capitolul l

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

Jude?ul Bac?u ocup? suprafa?a de 662,052 hectare, adic? 2,8% din teritoriul Romniei. Din punct de vedere al organiz?rii teritorial-administrative, jude?ul Bac?u este alc?tuit din 87 unit??i teritorial-administrative, 3 municipii, 5 ora?e ?i 85 comune. n 31 august 1997, Municipiul Bac?u, avea 208,556 locuitori, fiind al 12-lea ora? din Romnia din punct de vedere al num?rului de locuitori.

n plan cultural s-au nregistrat progrese vizibile: nv???mntul s-a dezvoltat rapid, astfel c? n anul 1938 func?ionau 16 ?coli primare ?i 5 gr?dini?e, iar n 1923 a luat fiin?? Ateneul Cultural nfiin?at de Grigore T?b?caru ?i George Bacovia.

n prezent, n Municipiul Bac?u func?ioneaz? 43 de gr?dini?e. Dintre acestea 21 func?ioneaz? pe lng? alte unit??i de nv???mnt. Din num?rul de 22 de gr?dini?e cu statut juridic propriu una este cu program s?pt?mnal, una are statut de centru educativ incluziv, iar 16 sunt cu program prelungit. n structura re?elei ?colare a jude?ului se reg?sesc un num?r de 450 de gr?dini?e n mediul urban ?i rural.

ntreaga activitate educa?ional? este coordonat? de Inspectoratul ?colar Jude?ean Bac?u, girant al calit??ii procesului de nv???mnt din unit??ile de stat, particulare ?i alternative. Unit??ile conexe ale I.S.J. Bac?u (C.C.D, Palatul ?i Cluburile copiilor, Centrul de Asisten?? Psihopedagogic?, Centrul de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional?, Cluburile Sportive ?i ?colare, Centrul Logopedic, Centrul de Hipoacuzici) contribuie la dezvoltarea ?i gestionarea eficient? a resurselor umane ?i materiale din nv???mntul pre?colar b?c?uan.

ANALIZA P.E.S.T.E

Pentru a realiza o bun? diagnoz? ?i prognoz? a diversit??ii activit??ilor din nv???mntul pre?colar, pentru a ob?ine o reflec?ie critic? asupra situa?iei de fapt ?i pentru satisfacerea nevoilor organiza?iei ?colare ?i a comunit??ii am apelat la analiza PESTE care reliefeaz?:

contextul politic (P)

contextul economic (E)

contextul social (S)

contextul tehnologic (T)

contextul ecologic (E)

Politica educa?ional? propus? de unitatea noastr? este pe deplin n concordan?? cu politica educa?ional? na?ional? ?i n deplin acord cu Reforma nv???mntului din Romnia.

Contextul politic

Oferta politic? a guvernului n domeniul educa?iei este construit? n jurul urm?toarelor obiective majore:

Calitatea ridicat? a educa?iei ?i preg?tirea societ??ii bazate pe cunoa?tere.

Acces egal ?i sporit la educa?ie.

Descentralizarea ?i depolitizarea sistemului educativ.

Investi?ia n capitalul uman-investi?ie profitabil? pe termen lung.

Dezvoltarea institu?ional? a educa?iei permanente.

Implementarea managementului calit??ii n educa?ie.

Contextul economic

Oricare ar fi gradul de dezvoltare economic ?i social a unei ??ri, nv???mntul angajeaz? direct sau mijlocit o parte nsemnat? a popula?iei: copii pre?colari, elevi, studen?i, p?rin?i ai acestora, tineri, precum ?i adul?i care i?i completeaz? sau ?i reprofileaz? preg?tirea.

Activitatea din nv???mnt intersecteaz? deopotriv? mai mul?i factori (pedagogici, sociologici, politici). Pe plan jude?ean, migrarea for?ei de munc? influen?eaz? negativ educa?ia copiilor ?i elevilor.

Municipiul Bac?u este o comunitate care dispune de resurse economice ?i ofer? condi?ii normale de educa?ie ?i instruire tuturor copiilor pre?colari.

Contextul social

Pe plan jude?ean, sc?derea popula?iei ?colare, datorat? sc?derii natalit??ii ?i emigr?rii, impune o ra?ionalizare a re?elei ?colare ?i aplicarea unei politici de promovare sus?inut? de imagine n vederea atragerii elevilor.

Factori de influen??:

Sc?derea popula?iei ?colare prin reducerea natalit??ii ?i emigrare.

Imaginea creat? de mass-media asupra personalului didactic implicat n diverse procese cu ministerul, nemul?umiri manifestate n greve, proteste stradale.

Impactul social al schimb?rii continue n modul de evaluare final? a absolven?ilor.

Deteriorarea mediului socio-economic ?i familial.

Contextul tehnologic

Pe plan na?ional, politica de informatizare n toate domeniile de activitate conduce la mbun?t??irea procesului de predare-nv??are prin integrarea mijloacelor IT.

Pentru cre?terea procesului instructiv-educativ n Gr?dini?a cu program prelungit ,,Crai Nou o activitate de mare importan?? o constituie formarea continu? a resurselor umane n sensul aplic?rii celor mai moderne metode de predare-nv??are-evaluare: nv??area centrat? pe copil, lucrul n echip?, stimularea copiilor cu nevoi speciale, utilizarea metodelor de evaluare n func?ie de nivelul de preg?tire al copiilor, ncurajarea particip?rii la activit??i extracurriculare.

O aten?ie deosebit? o constituie dezvoltarea de proiecte ?i parteneriate europene care asigur? mobilitatea cadrelor didactice n vederea cunoa?terii sistemelor moderne existente n unit??i de nv???mnt din Uniunea European?.

Factori de influen??:

Dezvoltarea mijloacelor ?I a modalit??ilor de informare, conectarea unit??ilor ?colare la Internet.

Dezvoltarea ?I diversificarea ofertelor de soft educa?ional.

mbog??irea materialului didactic ?i a echipamentelor existente n ?coli, prin diverse programe derulate.

Contextul ecologic

Dezvoltarea societ??ii de consum consider? necesar? implicarea comunit??ilor, a gr?dini?elor ?i a ?colilor ca parte a acestora n adoptarea ?i promovarea unor politici educa?ionale n domeniul ecologic. Exist? indicatori de poluare ridica?i la calitatea aerului, apei ?i a solului, factori ce influen?eaz? starea general? de s?n?tate ?i confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.

ANALIZA COMUNIT??II

n gr?dini?? sunt nscri?i copii pre?colari proveni?i din Municipiul Bac?u, din diverse medii sociale, f?r? nici o discriminare.

Analiza nivelului de educa?ie al p?rin?ilor relev? faptul c? 48% dintre p?rin?i au studii superioare, 47% au studii medii ?i doar 5% au terminat ?coala profesional?. Aceasta explic? interesul ?i motiva?ia pentru o educa?ie de calitate, dar ?i implicarea p?rin?ilor n activitatea gr?dini?ei.