Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
 • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Capitolul ll

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

Prezentarea general? a Gr?dini?ei cu program prelungit ,,Crai Nou

De ce ,,Crai Nou?

Activitatea instructiv-educativ? desf??urat? n aceast? unitate s-a bazat ?i se bazeaz? pe valorile populare, tradi?ionale, morale, ?tiin?ifice ?i culturale ale societ??ii romne?ti, avnd ca inspira?ie opereta ,,Crai Nou a lui Ciprian Porumbescu a c?rui subiect se bazeaz? pe credin?a popular?, potrivit c?reia, atunci cnd apare luna nou? - crai nou, oamenii ?i exprim? ncrederea n ndeplinirea tuturor dorin?elor.

Dorin?a noastr? este ca activitatea desf??urat? n aceast? unitate s? d?inuie peste ani. De aceea consider?m c? acest nume trebuia s?-l poarte gr?dini?a noastr?.

INFORMA?II DE TIP CANTITATIV

Titulatura oficial? a gr?dini?ei: GR?DINI?A CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Crai Nou

Adresa: Bac?u, Strada Aprodu Purice, nr.11 A

Tipul unit??ii: Gr?dini?? cu program prelungit

Felul unit??ii: independent? PJ

Forma de proprietate: public?

Forma juridic?: de stat

Activitatea principal?: nv???mnt pre?colar

Anul nfiin??rii: 2002

Telefon/fax: 0234/582464

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Site: www.gradinitacrainou.ro

Sloganul gr?dini?ei: ,,Calitatea n slujba copilului

Gr?dini?a cu program prelungit Crai Nou Bac?u, a fost nfiin?at? n anul 2002 ?i a fost construit? cu fonduri de la Consiliul Local.

Este situat? n Bac?u, cartierul ?tefan cel Mare, str. Aprodu Purice, nr. 11 A ?i este o unitate de nv???mnt modern?, cu o baz? didactico-material? la nivelul cerin?elor actuale.

Terenul ?i cl?direa fac parte din domeniul public al Municipiului Bac?u ?i sunt n administrarea Consiliului Local Bac?u, prin delegare c?tre Consiliul de administra?ie al unit??ii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea gr?dini?ei ?i sunt administrate de c?tre aceasta.

Este unitate de nv???mnt asociat? UNESCO din anul 2008.

n prezent gr?dini?a func?ioneaz? cu 10 grupe/262 pre?colari.

Unitatea ofer? posibilitatea instruirii ?i educ?rii pre?colarilor cu vrste cuprinse ntre 3-6/7 ani pe grupe de vrst?, bazat? pe o metodologie creativ? ?i participativ?, realizat? prin:

parteneriat - profesioni?ti familie;

responsabilizarea familiei privind educa?ia copiilor;

implicarea comunit??ii n ac?iunile educative.

Dintre unit??ile de nv???mnt pre?colar din jude? ?i din ?ar?, Gr?dini?a cu program prelungit Crai Nou Bac?u se bucur? de un renume binemeritat, ca urmare a unei activit??i sus?inute, dar ?i a sprijinului comunitar. A devenind o emblem? a acestei societ??i, n decurs de doar 10 ani de existen??, n care a reu?it s?-?i contureze identitatea.

P?strnd tradi?ia, personalul didactic are n comun dorin?a de n?l?are spiritual? ?i deschidere spre valorile umaniste.

CINE SUNTEM NOI ?

O institu?ie de nv???mnt pre?colar care ofer? tuturor copiilor ?anse egale de dezvoltare ?i educa?ie.

O institu?ie de nv???mnt unde cu migal? ?i r?bdare nlocuim candoarea cu adev?rul, ne?tiin?a cu ?tiin?a.

Activit??ile existente n interiorul structurii organiza?ionale a gr?dini?ei sunt destinate s? promoveze ?i s? stimuleze dezvoltarea intelectual?, afectiv?, social? ?i fizic? a fiec?rui copil n parte.

Gr?dini?a a devenit, astfel, o a doua familie ?i cas? pentru copiii pre?colari, ace?tia g?sind aici condi?ii optime de formare a personalit??ii lor, de afirmare a aptitudinilor, o preg?tire corespunz?toare pentru ?coal?, pentru via??.

Construc?ia ?colar?

Unitatea func?ioneaz? n cl?dire cu destina?ie de gr?dini??. Construc?ia deserve?te numai unitatea, care dispune de 8 s?li de clas?, avnd spa?ii pentru activit??i educative, de odihn? ?i de acces separat la grupurile sanitare. Cele 8 s?li de clas? sunt amplasate simetric, 4 la nivelul parterului ?i 4 la etaj. La nivelul parterului sunt amplasate cabinetul medical ?i cabinetul administratorului n zona intr?rii, de asemenea cancelaria ?i contabilitatea n partea opus? a acesteia. Demisolul cuprinde un spa?iu multifunc?ional deschis ?i prev?zut cu gradene ?i banchete, o sal? de mese pentru dou? serii a cte 100 de copii, buc?t?ria, sp?l?toria, sala de sport ?i centrala termic?, ad?postul A.L.A.

 • Cl?direa are urm?toarele suprafe?e:

- Aria construit? la sol: 820,00 mp;

- Aria desf??urat? total?: 1840,00 mp;

- Aria de exploatare: 1122,50 mp;

- Aria auxiliar?: 239,50 mp;

- Aria de circula?ie: 220,00 mp;

- Aria desf??urat? ad?post A.L.A.: 81,25 mp.

 • Spa?iul destinat procesului instructiv educativ: 8 s?li de clas?, 1 sal? de sport.
 • Spa?ii de nv???mnt auxiliare: cabinet director, cabinet medical, cabinet contabilitate, cabinet administrativ, 1 sal? de mese, bloc alimentar, central? termic?, sp?l?torie.
Utilit??i:
a) Instala?ii electrice ?i de telefonizare:

Instala?iile electrice interioare cuprind instala?ii de iluminat ?i prize, instala?ie de for?? la consumatorii din cadrul sp?l?toriei, buc?t?riei ?i centralei termice, iluminat de siguran?? ?i hidran?i, instala?ie de paratr?snet; iluminarea holului, sc?rilor ?i spa?iilor comune este asigurat? de 4 iluminatoare de acoperi?.

b) Instala?ii hidro sanitare:

Pentru alimentarea cu ap? a obiectivului s-a realizat un bran?ament din re?eaua existent? n zon?.

Instala?iile sanitare interioare prev?d alimentarea cu ap? a grupurilor sanitare, a buc?t?riei ?i a centralei termice, instala?iile de evacuare a apelor uzate menajere ?i instala?iile de distribu?ii la hidran?ii de incendiu.

Apele uzate sunt preluate spre c?minele de vizitare exterioare, apoi spre colectorul existent.

Apele uzate de la buc?t?rie sunt trecute n prealabil printr-un separator de uleiuri ?i gr?simi.

c) Instala?ii termice ?i de ventila?ie:

nc?lzirea spa?iilor interioare ale gr?dini?ei este realizat? prin central? termic? proprie, pe gaze naturale, dotat? cu tot echipamentul necesar ?i situat? n demisolul cl?dirii. La buc?t?rie, sp?l?torie ?i c?lc?torie au fost prev?zute sisteme de ventila?ie mecanic?.

d) Alimentarea cu gaze naturale:

Cazanele din centrala termic? ?i ma?inile de g?tit din buc?t?rie sun alimentate cu gaze naturale din re?eaua existent? n vecin?tate, consumul de gaze fiind m?surat cu ajutorul unui contor volumetric. n spa?iul adiacent construc?iei s-au realizat amenaj?ri exterioare:

- accese carosabile la intrarea principal? ?i de aprovizionare a buc?t?riei;

- alei pietonale, spa?ii de joc exterioare.

ANALIZA SWOT

Pentru a realiza o bun? diagnoz? a organiza?iei ?colare, am apelat la metoda (tehnica) SWOT, analiznd att mediul intern, ct ?i mediul extern, pe urm?toarele paliere:

oferta curricular?

resursele umane

resursele materiale ?i financiare

rela?iile cu comunitatea

Puncte tari

Puncte slabe

Popula?ie pre?colar? suficient?; solicit?ri foarte mari privind nscrierea copiilor n gr?dini??.

Cadre didactice calificate, titulare ale unit??ii.

Interesul ntregului colectiv privind afirmarea unit??ii n sistem.

O foarte bun? comunicare cu familiile copiilor, cu ?coala ?i comunitatea local?.

Flexibilitatea ofertei de nv??are a unui nv???mnt pentru fiecare.

Suprapopularea unit??ii.

Supranc?rcarea sarcinilor de serviciu pentru ntreg personalul unit??ii.

Conservatorismul popula?iei.

Oportunit??i

Amenin??ri

Rela?ii foarte bune cu institu?iile locale.

Existen?a unor rela?ii foarte bune de parteneriat cu comunitatea local?.

Vor exista dac? nu va fi un echilibru ntre num?rul de cereri ?i num?rul de locuri din unitate gr?dini?a fiind foarte solicitat? la toate nivelurile de vrst?.

CULTURA ORGANIZA?IONAL?

Elemente ale culturii organiza?ionale: slogan, motto, imn, simbol, sigl?.

Ca simbol pentru organiza?ia noastr? am ales numele ,,Crai Nou ?i n jurul acestui nume un ansamblu de credin?e, valori ?i a?tept?ri.

,,Necesit??ile organiza?ionale trebuie satisf?cute de oameni obi?nui?i capabili de performan?e neobi?nuite - Peter F. Drucker.

Climatul organiza?iei este unul stimulativ, de toleran?? ?i cooperare, dinamic ?i inovator, incluziv. P?strnd tradi?ia, personalul didactic are n comun dorin?a de n?l?are spiritual? ?i deschidere spre valorile umaniste.

Valorile dominante ce caracterizeaz? membrii organiza?iei sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca n echip?, ncrederea ?i respectul fa?? de copil ?i familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea ?i creativitatea, chiar dac? mai apar uneori manifest?ri de conservatorism sau automul?umire.

Valori culturale

Dintre cele mai importante valori ?i atitudini promovate n gr?dini?a noastr? enumer?m:

Responsabilitatea fa?? de ac?iunile proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personal?.

Curiozitatea, acceptarea ?i aprecierea diversit??ii.

Sentimentul demnit??ii umane, a valorii personale ?i a celorlal?i.

Justi?ia social?, dorin?a de a activa pentru idealurile libert??ii, egalit??ii ?i respectul pentru diversitate.

Directorul are o atitudine democratic?, de ncredere n echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect fa?? de realiz?rile organiza?iei ?i nevoile ei.

Toate aceste aspecte se reflect? pozitiv n activitatea instructiv-educativ? ?i n conduita cadrelor didactice.

Cultura unic? pentru organiza?ia noastr? a nceput s? ne intereseze din ce n ce mai mult deoarece dorim s? ne reprezinte valorile culturale, tradi?iile ?i normele ce stau la baza actului didactic.

Toat? gr?dini?a noastr? este o oglind? a muncii noastre. Lucr?rile copiilor, executate sub ndrumarea educatoarelor, sunt expuse spre admirare ?i decoreaz? gr?dini?a ntr-o not? cu totul special?. Cnd deschide?i u?a gr?dini?ei noastre, universul copil?riei active ?i creative v? va bucura ochii ntr-un caleidoscop de forme ?i culori.

Personalul didactic ?i administrativ ?i desf??oar? activitatea cu nalt profesionalism, cu maxim? responsabilitate ?i cu mare dragoste fa?? de copii.

Prin eforturile deosebite ale cadrelor didactice spa?iile educa?ionale stimuleaz? integral nv??area copilului ?i ofer? condi?ii moderne de predare/nv??are ?i evaluare n nv???mntul pre?colar, iar centrul de resurse metodologice din gr?dini?? responsabilizeaz? cadrele didactice n scopul dezvolt?rii valorilor personale ?i profesionale.

Efectivele de copii sunt organizate pe nivele de vrst? grupe omogene, asigurnd coeren?a ?i continuitatea instruirii ?i educa?iei, n concordan?? cu particularit??ile individuale ?i de vrst? ale pre?colarilor.

Al?turi de noi ac?ioneaz? p?rin?ii, cu care ne afl?m ntr-un parteneriat coresponsabil ?i de care ne leag? un scop comun: succesul scolar.

Sper?m ca personalizarea gr?dini?ei noastre s? influen?eze prin elementele sale de cultur? persoanele/organiza?iile cu care vom intra n contact ?i s? promoveze un sentiment de stabilitate ?i identitate organiza?ional?.

Afirmarea gr?dini?ei noastre pn? n prezent s-a datorat ofertei destul de bogate, cu rezultate deosebite n activit??ile curriculare ?i extracurriculare.

Eficien?a activit??ii instructiv-educative ?i de management ?colar, se reflect? n rezultatele ob?inute de copii, cuprinderea, ?colarizarea, nivelul cantitativ ?i calitativ al bazei didactico-materiale ?i gradul de utilizare n procesul instructiv-educativ, realiz?rile n domeniul autodot?rii, folosirea eficient? a spa?iilor de nv???mnt, asigurarea cu energie ?i combustibil, aprovizionarea cu alimente a cantinei, organizarea ?i desf??urarea activit??ilor compartimentelor auxiliare, gradul de implicare n via?a gr?dini?ei a Consiliului de administra?ie, a comitetelor de p?rin?i, a comunit??ii locale ?i a sponsorilor, rolul conducerii n realizarea unui climat stimulativ care s? valorifice colaborarea ?i buna n?elegere.

Prin personalizarea gr?dini?ei vom aborda o nou? promovare a imaginii acesteia n peisajul nv???mntului pre?colar b?c?uan.

INFORMA?II DE TIP CALITATIV

Mediul de provenien?? al copiilor pre?colari: pre?colarii provin din familii cu preg?tire superioar? ?i medie.

Calitatea personalului didactic: calificat 100%, cu performan?e n activitatea didactic?.

16 educatoare cu gradul didactic I;

1 educatoare cu gradul didactic II;

1 educatoare cu gradul didactic definitiv;

2 educatoare au terminat cursurile universitare.

Concursuri ?i proiecte: locale, jude?ene, na?ionale, interna?ionale.

Rela?iile interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.

Comunicarea, circula?ia informa?iei: n gr?dini?? exist? o bun? comunicare ntre copii, cadre didactice, p?rin?i, director, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic ?i de ngrijire, precum ?i o bun? circula?ie a informa?iei n ambele sensuri.

Ambian?a din unitatea ?colar?: n gr?dini?? domin? o atmosfer? de lucru, caracterizat? prin implicare ?i responsabilitate, prin colaborare ?i sprijin reciproc.

Calitatea managementului ?colar: directorul ?i personalul didactic din gr?dini?? au ini?iat ?i dezvoltat activit??i n parteneriat educa?ional cu comunitatea local?, cu unit??i de nv???mnt din ?ar? ?i str?in?tate.

a)Resurse umane

Gr?dini?a cu program prelungit ,,Crai Nou Bac?u, are nscri?i 262 copii pre?colari, din care 119 fete ?i 143 b?ie?i, repartiza?i n 10 grupe (conform nivelului de vrst?), dup? cum urmeaz?:

Nr. crt.

Grupe

GPP ,,Crai Nou

Num?r copii

B?ie?i

Fete

1.

MIC? A

28

14

14

2.

Mic? B

28

12

16

3.

Mijlocie A

28

13

15

4.

Mijlocie B

28

12

16

5.

Mare A

30

18

12

6.

Mare B

27

14

13

7.

Mare-preg?titoare A

28

17

11

8.

Mare-preg?titoare B

28

16

12

Grupe

GPN ,,Crai Nou- secie

Num?r copii

B?ie?i

Fete

9.

Mic?

18

17

1

10.

Mare

18

9

9

De cre?terea ?i educarea acestor copii se ocup? un num?r de 36 angaja?i:

Nr. crt.

Personal didactic

Personal didactic auxiliar

Personal sanitar

Personal nedidactic

1.

16 educatoare

1 contabil

2 asistente medicale

10 ngrijitoare

2.

2 profesori

1 administrator

-

2 buc?t?rese

3.

-

-

-

1 sp?l?toreas?

4.

-

-

-

1 fochist

Preg?tirea profesional? a personalului, pe categorii este urm?toarea:

Personal didactic

Studii de baz?

 • 16 educatoare

 • 2 profesori
 • Liceul Pedagogic- 14
 • Institutul Pedagogic- 1
 • CNP ?tefan cel Mare- 1
 • ?coala Postliceal? - 2
 • Studii superioare

Personal didactic auxiliar

Studii de baz?

 • 1 contabil
 • 1 administrator
 • Contabilitate ?i informatic? de
 • gestiune
 • Liceul Economic.

Personal sanitar

Studii de baz?

 • 2 asistente medicale
 • ?coala Postliceal? de Specialitate
 • ?coala de Specializare Postliceal?

Personal nedidactic

Studii de baz?

 • 10 ngrijitoare
 • 2 buc?t?rese
 • 1 sp?l?toreas?
 • 1 fochist

 • Liceu- 3
 • ?coal? profesional? (diferite calific?ri) - 7
 • Absolven?i a 10 clase-2
 • Absolven?i a 8 clase- 2