snow by jsnowfall
Prezentarea resurselor curriculare

Materialele curriculare pentru nivelul preşcolar:

·         Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.

·         Planuri de învăţământ.

·         Metodologia de aplicare a planului de învăţământ.

·         Ghidul de bune practici.

·         Managementul grupei.

·         Auxiliare curriculare.

·         Scrisori metodice.

·         CDŞ a fost stabilt în urma consultării părinţilor.

·         Participări la concursuri locale, naţionale şi internaţionale.

·         Proiecte locale, naţionale şi internaţionale.

·         Perfecţionări anuale, sub diferite forme, ale cadrelor didactice pentru însuşirea unor strategii moderne de lucru la grupă.

 OFERTA EDUCAŢIONALĂ A GRĂDINIŢEI ,,Crai Nou” BACĂU

Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou” asigură un program educaţional ce cuprinde ariile curriculare ale programei M.E.C.T.S., adaptate la nevoile şi abilităţile fiecărui copil. Programul instructiv-educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului. Activităţile din curriculumul naţional sunt desfăşurate integrat şi interdisciplinar, dând unitate şi continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii:

·         Educaţia pentru ştiinţă, prin activităţi de cunoaştere a mediului şi activităţi cu conţinut matematic;

·         Educarea limbajului şi a comunicării orale;

·         Educaţia psiho-motrică - prin activităţi sportive şi de pregătire a motricităţii fine necesară scrierii;

·         Educaţia artistico-plastică - prin activităţi de muzică, desen, pictură, modelaj;

·         Educaţia pentru societate - prin activităţi moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodăreşti, de educare a unui comportament ecologic. 

În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt la ele acasă, toţi copiii au şanse egale de instruire şi educare.

Oferta educaţională a grădiniţei răspunde nevoilor, intereselor şi aşteptărilor părinţilor, copiilor preşcolari, comunităţii.

Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

Programele de studii concretizează oferta educaţională a organizaţiei furnizoare de educaţie.

Venim în întâmpinarea intereselor şi aptitudinilor copiilor cu:

 ACTIVITĂŢI OPŢIONALE

·         Învăţăm limba engleză – iniţiere limbi moderne

·         Din culori se naşte o lume – iniţiere în pictură

·         Prietenii naturii – iniţiere în ecologie

·         Linii fermecate – antrenament grafic

·         Dans, armonie şi mişcare – gimnastică ritmică, dans modern, dansuri populare

·         Micii pietoni – educaţie rutieră

·         Canto popular

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească universul de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se bucura învăţând prin:

·         Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale anului.

·         Participarea la serbări şi expoziţii.

·         Implicarea în campanii social-umanitare ,,Învaţă să dăruieşti”.

·         Organizarea de activităţi demonstrative cu participarea părinţilor.

·         Organizarea şi vizionarea unor spectacole de teatru în grădiniţă.

·         Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor.

·         Excursii tematice anuale cu copiii de la grupele mari şi pregătitoare, drumeţii.

·         Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei.

·         Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu invitaţi.

·         Spectacole pentru copii şi programe artistice.

·         Acţiuni în colaborare cu şcoala şi comunitatea locală.

·         Schimburi de experienţă, concursuri în aer liber organizate în colaborare cu alte grădiniţe.

 ACTIVITĂŢI COMUNE CU PĂRINŢII


        -  Stimularea interesului părinţilor de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare şi extracurriculare, în promovarea valorilor şi a principiilor etice: dreptate, toleranţă, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului.

 

Efectuând corelaţii între frecventarea grădiniţei şi comportamentele copiilor preşcolari vom remarca:

·         Progresul semnificativ în plan intelectual pentru copii, indiferent din mediul din care provin.

·         Efecte pozitive asupra viitoarei integrări sociale.

·         Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi.

·         Dezvoltarea abilităţilor sociale prin interacţiunile generate de mediul de învăţare.

·         Comportamente centrate pe sarcina de lucru.

·         Dezvoltare socio-emoţională.

·         Motivaţie şi atitudini pozitive faţă de învăţare.

 

PROIECTE ŞI PROGRAME ÎN PARTENERIAT EDUCAŢIONAL:

·         Proiecte şi programe derulate sub egida Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi a M.E.C.T.S.

·         Programul pentru părinţi ,,Educaţi aşa!”

 

REALIZAREA DE PARTENERIATE CU INSTITUŢII DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI CEL AL CULTURII

·         Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Bacău;

·         Liceul de Artă ,,George Aposu” Bacău;

·         Şcoala ,,M. Sadoveanu”, Şcoala ,,Mihai Drăgan” şi Şcoala ,,G.M. Cancicov” Bacău;

·         Centrul Logopedic Bacău;

·         Filiala ,,Ştefan cel Mare” a Bibliotecii ,,C. Sturza” Bacău

·         Asociaţia Naţională ,,Cultul Eroilor” Bacău;

·         Teatrul Municipal ,,George Bacovia” Bacău;

·         Agenţia de Protecţie a Mediului Bacău;

·         A.N. ,,Apele Române” – Direcţia Apelor Siret;

·         Asociaţia ,,Betania” Bacău;

·         Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea” Bacău;

·         Serviciul Poliţia Rutieră Bacău.

 

PERFORMANŢE

Participarea copiilor preşcolari cu lucrări la competiţiile organizate sub egida UNESCO şi a M.E.C.T.S., s-a materializat în obţinerea de diplome şi premii.

 

Competiţii internaţionale de artă :

·         Kanagawa- Japonia, Troyes- Franţa, Goloniow- Polonia;

·         Festivalul internaţional de artă plastică şi jucării pentru copii ,,Copilul- zâmbet şi culoare“

 

Competiţii naţionale de artă: ,,O zi din viaţa mea”, ,,Calitatea văzută prin ochii copiilor”, ,,Copiii ştiu circula corect”, ,,Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul”, ,,Crăciunul şi Anul Nou în ţara mea”, ,,Familia mea este cea mai frumoasă”, ,,Învierea Domnului”, ,,Toamna în dumbravă”, ,,În aşteptarea sărbătorilor de iarnă”.

 

Alte participări:

·         Concursul Naţional „Colorăm şi Învăţăm”;

·         Concursul Naţional „Piticot”;

·         Festivalul concurs „Clopoţelul de aur”.

 

În perioada 15-19 octombrie 2007, Grădiniţa cu program prelungit ,,Crai Nou” Bacău, a fost gazda întâlnirii de proiect în cadrul Programului Comenius I, Proiect Multilateral, la care au participat cadre didactice din Austria, Germania, Spania,Cehia, Letonia, Lituania, şi România.

În perioada 22 – 26 mai 2008, unitatea noastră a primit vizita oaspeţilor din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a reprezentanţilor UNESCO din Grecia, Israel, Italia, Turcia, Palestina, Cipru, Slovenia şi Malta la Întâlnirea Internaţională Anuală a Coordonatorilor Naţionali ai Programului UNESCO/SEMEP.

 

PREZENTAREA RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE

Grădiniţa dispune de:

Resurse materiale

·         8 săli de grupă

·         1 sală de sport

·         1 cabinet director

·         1 cabinet contabilitate

·         1 cabinet administrativ

·         1 cabinet medical

·         1 izolator

·         1 sală de mese

·         1 bucătărie

·         1 bloc alimentar

·         1 spălătorie

·         vestiare, grupuri sanitare

·         1 centrală termică proprie

·         spaţiu de joacă amenajat corespunzător

 

Unitatea dispune de materiale didactice şi accesorii necesare desfăşurării unui învăţământ modern, de calitate: calculatoare, televizoare, aparate video, combină muzicală, radiocasetofoane, DVD, casete video şi audio, DVD-uri, televiziune prin cablu, seturi de materiale didactice.

S-a reuşit cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău şi cu implicarea comitetelor de părinţi, utilarea unităţii după cum urmează:

·         Dotarea a 8 săli de clasă cu mobilier atractiv în proporţie de 100%.

·         Achiziţionarea de dozatoare pentru apă.

·         Achiziţionarea de mochete pentru spaţiile grădiniţei, aparatură audio-video, LCD.

Clasele sunt mobilate modern, cu mobilier adecvat vârstei copiilor, în culori vesele, uşor de asamblat în funcţie de tipul de activitate.

Sunt sectorizate zonele de lucru la activităţile alese, cu posibilitatea folosirii lor şi la activităţile comune ce cuprind strategii pentru activităţile de tip integrat şi metode interactive de grup.

Pentru fiecare grupă s-au achiziţionat jocuri şi jucării, auxiliare didactice, costume pentru gimnastică, costume populare, seturi de măşti pentru teatrul de păpuşi, etc.

 

RESURSE FINANCIARE:

·         Finanţare de la bugetul de stat

·         Finanţare de la bugetul local

·         Finanţare extrabugetară

Toată baza materială de care dispune unitatea în prezent va fi utilizată în vederea realizării proiectului, iar resursele financiare de care dispunem vor fi utilizate în următorii 4 ani pentru:

·         Îmbunătăţirea condiţiilor necesare desfăşurării unui proces instructiv-educativ formativ, modern atractiv, eficient.

·         Procurarea în continuare a unor mijloace de învăţământ moderne.

·         Îmbunătăţirea bazei materiale.

·         Atragerea şi stimularea preşcolarilor pentru a participa la concursurile şcolare.

·         Creşterea prestigiului unităţii la nivel judeţean, naţional şi internaţional prin activităţi de parteneriat educaţional.

 

CONCLUZIILE ANALIZEI DE NEVOI

Aspectele relatate anterior, ne îndreptăţesc să considerăm că educatoarele din grădiniţă sunt capabile să se adapteze la nevoile mereu crescânde ale şcolii româneşti, că preşcolarii instruiţi şi educaţi în grădiniţa noastră vor fi capabili să se adapteze cu uşurinţă cerinţelor învăţământului primar şi vieţii sociale ulterioare.

Veriga slabă a lanţului va fi înlocuită prin efortul comun al tuturor membrilor, prin munca în echipă şi printr-o comunicare eficientă, astfel încât receptivitatea noastră la schimbare să fie pe măsura aşteptărilor ,,clienţilor noştri”-copiii.