Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Prezentarea resurselor curriculare

Materialele curriculare pentru nivelul pre?colar:

Programa activit??ilor instructiv-educative n gr?dini?a de copii.

Planuri de nv???mnt.

Metodologia de aplicare a planului de nv???mnt.

Ghidul de bune practici.

Managementul grupei.

Auxiliare curriculare.

Scrisori metodice.

CD? a fost stabilt n urma consult?rii p?rin?ilor.

Particip?ri la concursuri locale, na?ionale ?i interna?ionale.

Proiecte locale, na?ionale ?i interna?ionale.

Perfec?ion?ri anuale, sub diferite forme, ale cadrelor didactice pentru nsu?irea unor strategii moderne de lucru la grup?.

OFERTA EDUCA?IONAL? A GR?DINI?EI ,,Crai Nou BAC?U

Gr?dini?a cu program prelungit Crai Nou asigur? un program educa?ional ce cuprinde ariile curriculare ale programei M.E.C.T.S., adaptate la nevoile ?i abilit??ile fiec?rui copil. Programul instructiv-educativ proiectat n gr?dini?a noastr? valorizeaz? n cel mai nalt grad nevoia de joc ?i de dezvoltare liber-creativ? a copilului. Activit??ile din curriculumul na?ional sunt desf??urate integrat ?i interdisciplinar, dnd unitate ?i continuitate obiectivelor programei privind urm?toarele domenii:

Educa?ia pentru ?tiin??, prin activit??i de cunoa?tere a mediului ?i activit??i cu con?inut matematic;

Educarea limbajului ?i a comunic?rii orale;

Educa?ia psiho-motric? - prin activit??i sportive ?i de preg?tire a motricit??ii fine necesar? scrierii;

Educa?ia artistico-plastic? - prin activit??i de muzic?, desen, pictur?, modelaj;

Educa?ia pentru societate - prin activit??i moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospod?re?ti, de educare a unui comportament ecologic.

n mediul acesta lini?tit, unde calmul, r?bdarea ?i buna dispozi?ie sunt la ele acas?, to?i copiii au ?anse egale de instruire ?i educare.

Oferta educa?ional? a gr?dini?ei r?spunde nevoilor, intereselor ?i a?tept?rilor p?rin?ilor, copiilor pre?colari, comunit??ii.

Activitatea didactic? se bazeaz? pe experien?a cadrelor didactice, pe o metodologie creativ? ?i participativ? realizat? n parteneriat cu familia.

Procesul instructiv-educativ este modern ?i de calitate pentru c? exist? o baz? didactico-material? adecvat?, se utilizeaz? strategii didactice moderne ?i metode de nv??are active, bazate pe joc, care s? ncurajeze curiozitatea, cre?terea ncrederii n for?ele proprii, capacitatea de a rela?iona cu ceilal?i copii ?i cu adul?ii.

Preocuparea permanent? a cadrelor didactice este aceea de a adapta activit??ile la particularit??ile de vrst? ?i individuale ale copiilor ?i intereselor manifestate de ace?tia.

Programele de studii concretizeaz? oferta educa?ional? a organiza?iei furnizoare de educa?ie.

Venim n ntmpinarea intereselor ?i aptitudinilor copiilor cu:

ACTIVIT??I OP?IONALE

nv???m limba englez? ini?iere limbi moderne

Din culori se na?te o lume ini?iere n pictur?

Prietenii naturii ini?iere n ecologie

Linii fermecate antrenament grafic

Dans, armonie ?i mi?care gimnastic? ritmic?, dans modern, dansuri populare

Micii pietoni educa?ie rutier?

Canto popular

ACTIVIT??I EXTRA?COLARE

Copiii au nevoie de ac?iuni care s? le l?rgeasc? universul de cunoa?tere, s? le ofere prilejul de a se bucura nv??nd prin:

Organizarea de serb?ri n func?ie de evenimentele importante ale anului.

Participarea la serb?ri ?i expozi?ii.

Implicarea n campanii social-umanitare ,,nva?? s? d?ruie?ti.

Organizarea de activit??i demonstrative cu participarea p?rin?ilor.

Organizarea ?i vizionarea unor spectacole de teatru n gr?dini??.

Vizite la muzee ?i alte obiective culturale n func?ie de temele studiate ?i vrsta copiilor.

Excursii tematice anuale cu copiii de la grupele mari ?i preg?titoare, drume?ii.

Organizarea anivers?rilor copiilor n gr?dini?? n cadrul grupei.

Celebrarea unor s?rb?tori na?ionale ?i interna?ionale prin activit??i cu invita?i.

Spectacole pentru copii ?i programe artistice.

Ac?iuni n colaborare cu ?coala ?i comunitatea local?.

Schimburi de experien??, concursuri n aer liber organizate n colaborare cu alte gr?dini?e.

ACTIVIT??I COMUNE CU P?RIN?II


- Stimularea interesului p?rin?ilor de a se implica n proiecte ?i programe educative curriculare ?i extracurriculare, n promovarea valorilor ?i a principiilor etice: dreptate, toleran??, cet??enie activ?, respectarea drepturilor omului.

Efectund corela?ii ntre frecventarea gr?dini?ei ?i comportamentele copiilor pre?colari vom remarca:

Progresul semnificativ n plan intelectual pentru copii, indiferent din mediul din care provin.

Efecte pozitive asupra viitoarei integr?ri sociale.

Descoperirea de c?tre fiecare copil a propriei identit??i.

Dezvoltarea abilit??ilor sociale prin interac?iunile generate de mediul de nv??are.

Comportamente centrate pe sarcina de lucru.

Dezvoltare socio-emo?ional?.

Motiva?ie ?i atitudini pozitive fa?? de nv??are.

PROIECTE ?I PROGRAME N PARTENERIAT EDUCA?IONAL:

Proiecte ?i programe derulate sub egida Comisiei Na?ionale a Romniei pentru UNESCO ?i a M.E.C.T.S.

Programul pentru p?rin?i ,,Educa?i a?a!

REALIZAREA DE PARTENERIATE CU INSTITU?II DIN DOMENIUL EDUCA?IEI ?I CEL AL CULTURII

Facultatea de Educa?ie Fizic? ?i Sport Universitatea Bac?u;

Liceul de Art? ,,George Aposu Bac?u;

?coala ,,M. Sadoveanu, ?coala ,,Mihai Dr?gan ?i ?coala ,,G.M. Cancicov Bac?u;

Centrul Logopedic Bac?u;

Filiala ,,?tefan cel Mare a Bibliotecii ,,C. Sturza Bac?u

Asocia?ia Na?ional? ,,Cultul Eroilor Bac?u;

Teatrul Municipal ,,George Bacovia Bac?u;

Agen?ia de Protec?ie a Mediului Bac?u;

A.N. ,,Apele Romne Direc?ia Apelor Siret;

Asocia?ia ,,Betania Bac?u;

Complexul Muzeal de ?tiin?ele Naturii ,,Ion Borcea Bac?u;

Serviciul Poli?ia Rutier? Bac?u.

PERFORMAN?E

Participarea copiilor pre?colari cu lucr?ri la competi?iile organizate sub egida UNESCO ?i a M.E.C.T.S., s-a materializat n ob?inerea de diplome ?i premii.

Competi?ii interna?ionale de art? :

Kanagawa- Japonia, Troyes- Fran?a, Goloniow- Polonia;

Festivalul interna?ional de art? plastic? ?i juc?rii pentru copii ,,Copilul- zmbet ?i culoare

Competi?ii na?ionale de art?: ,,O zi din via?a mea, ,,Calitatea v?zut? prin ochii copiilor, ,,Copiii ?tiu circula corect, ,,n?elepciunea ?i iubirea mea e jocul, ,,Cr?ciunul ?i Anul Nou n ?ara mea, ,,Familia mea este cea mai frumoas?, ,,nvierea Domnului, ,,Toamna n dumbrav?, ,,n a?teptarea s?rb?torilor de iarn?.

Alte particip?ri:

Concursul Na?ional Color?m ?i nv???m;

Concursul Na?ional Piticot;

Festivalul concurs Clopo?elul de aur.

n perioada 15-19 octombrie 2007, Gr?dini?a cu program prelungit ,,Crai Nou Bac?u, a fost gazda ntlnirii de proiect n cadrul Programului Comenius I, Proiect Multilateral, la care au participat cadre didactice din Austria, Germania, Spania,Cehia, Letonia, Lituania, ?i Romnia.

n perioada 22 26 mai 2008, unitatea noastr? a primit vizita oaspe?ilor din Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului ?i a reprezentan?ilor UNESCO din Grecia, Israel, Italia, Turcia, Palestina, Cipru, Slovenia ?i Malta la ntlnirea Interna?ional? Anual? a Coordonatorilor Na?ionali ai Programului UNESCO/SEMEP.

PREZENTAREA RESURSELOR MATERIALE ?I FINANCIARE

Gr?dini?a dispune de:

Resurse materiale

8 s?li de grup?

1 sal? de sport

1 cabinet director

1 cabinet contabilitate

1 cabinet administrativ

1 cabinet medical

1 izolator

1 sal? de mese

1 buc?t?rie

1 bloc alimentar

1 sp?l?torie

vestiare, grupuri sanitare

1 central? termic? proprie

spa?iu de joac? amenajat corespunz?tor

Unitatea dispune de materiale didactice ?i accesorii necesare desf??ur?rii unui nv???mnt modern, de calitate: calculatoare, televizoare, aparate video, combin? muzical?, radiocasetofoane, DVD, casete video ?i audio, DVD-uri, televiziune prin cablu, seturi de materiale didactice.

S-a reu?it cu sprijinul Prim?riei Municipiului Bac?u ?i cu implicarea comitetelor de p?rin?i, utilarea unit??ii dup? cum urmeaz?:

Dotarea a 8 s?li de clas? cu mobilier atractiv n propor?ie de 100%.

Achizi?ionarea de dozatoare pentru ap?.

Achizi?ionarea de mochete pentru spa?iile gr?dini?ei, aparatur? audio-video, LCD.

Clasele sunt mobilate modern, cu mobilier adecvat vrstei copiilor, n culori vesele, u?or de asamblat n func?ie de tipul de activitate.

Sunt sectorizate zonele de lucru la activit??ile alese, cu posibilitatea folosirii lor ?i la activit??ile comune ce cuprind strategii pentru activit??ile de tip integrat ?i metode interactive de grup.

Pentru fiecare grup? s-au achizi?ionat jocuri ?i juc?rii, auxiliare didactice, costume pentru gimnastic?, costume populare, seturi de m??ti pentru teatrul de p?pu?i, etc.

RESURSE FINANCIARE:

Finan?are de la bugetul de stat

Finan?are de la bugetul local

Finan?are extrabugetar?

Toat? baza material? de care dispune unitatea n prezent va fi utilizat? n vederea realiz?rii proiectului, iar resursele financiare de care dispunem vor fi utilizate n urm?torii 4 ani pentru:

mbun?t??irea condi?iilor necesare desf??ur?rii unui proces instructiv-educativ formativ, modern atractiv, eficient.

Procurarea n continuare a unor mijloace de nv???mnt moderne.

mbun?t??irea bazei materiale.

Atragerea ?i stimularea pre?colarilor pentru a participa la concursurile ?colare.

Cre?terea prestigiului unit??ii la nivel jude?ean, na?ional ?i interna?ional prin activit??i de parteneriat educa?ional.

CONCLUZIILE ANALIZEI DE NEVOI

Aspectele relatate anterior, ne ndrept??esc s? consider?m c? educatoarele din gr?dini?? sunt capabile s? se adapteze la nevoile mereu crescnde ale ?colii romne?ti, c? pre?colarii instrui?i ?i educa?i n gr?dini?a noastr? vor fi capabili s? se adapteze cu u?urin?? cerin?elor nv???mntului primar ?i vie?ii sociale ulterioare.

Veriga slab? a lan?ului va fi nlocuit? prin efortul comun al tuturor membrilor, prin munca n echip? ?i printr-o comunicare eficient?, astfel nct receptivitatea noastr? la schimbare s? fie pe m?sura a?tept?rilor ,,clien?ilor no?tri-copiii.