snow by jsnowfall
Capitolul ll

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

Prezentarea generală a Grădiniţei cu program prelungit ,,Crai Nou”

De ce ,,Crai Nou”?

Activitatea instructiv-educativă desfăşurată în această unitate s-a bazat şi se bazează pe valorile populare, tradiţionale, morale, ştiinţifice şi culturale ale societăţii româneşti, având ca inspiraţie opereta ,,Crai Nou” a lui Ciprian Porumbescu a cărui subiect se bazează pe credinţa populară, potrivit căreia, atunci când apare luna nouă - crai nou, oamenii îşi exprimă încrederea în îndeplinirea tuturor dorinţelor.

Dorinţa noastră este ca activitatea desfăşurată în această unitate să dăinuie peste ani. De aceea considerăm că acest nume trebuia să-l poarte grădiniţa noastră.

INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

Titulatura oficială a grădiniţei: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Crai Nou”

Adresa: Bacău, Strada Aprodu Purice, nr.11 A

Tipul unităţii: Grădiniţă cu program prelungit

Felul unităţii: independentă PJ

Forma de proprietate: publică

Forma juridică: de stat

Activitatea principală: învăţământ preşcolar

Anul înfiinţării: 2002

Telefon/fax: 0234/582464

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Site: www.gradinitacrainou.ro

Sloganul grădiniţei: ,,Calitatea în slujba copilului”

Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou” Bacău, a fost înfiinţată în anul 2002 şi a fost construită cu fonduri de la Consiliul Local.

Este situată în Bacău, cartierul „Ştefan cel Mare”, str. Aprodu Purice, nr. 11 A şi este o unitate de învăţământ modernă, cu o bază didactico-materială la nivelul cerinţelor actuale.

Terenul şi clădirea fac parte din domeniul public al Municipiului Bacău şi sunt în administrarea Consiliului Local Bacău, prin delegare către Consiliul de administraţie al unităţii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea grădiniţei şi sunt administrate de către aceasta.

Este unitate de învăţământ asociată UNESCO din anul 2008.

În prezent grădiniţa funcţionează cu 10 grupe/262 preşcolari.

Unitatea oferă posibilitatea instruirii şi educării preşcolarilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani pe grupe de vârstă, bazată pe o metodologie creativă şi participativă, realizată prin:

·         parteneriat - profesionişti – familie;

·         responsabilizarea familiei privind educaţia copiilor;

·         implicarea comunităţii în acţiunile educative.

Dintre unităţile de învăţământ preşcolar din judeţ şi din ţară, Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou” Bacău se bucură de un renume binemeritat, ca urmare a unei activităţi susţinute, dar şi a sprijinului comunitar. A devenind o emblemă a acestei societăţi, în decurs de doar 10 ani de existenţă, în care a reuşit să-şi contureze identitatea.

Păstrând tradiţia, personalul didactic are în comun dorinţa de înălţare spirituală şi deschidere spre valorile umaniste.

CINE SUNTEM NOI ?

·         O instituţie de învăţământ preşcolar care oferă tuturor copiilor şanse egale de dezvoltare şi educaţie.

·         O instituţie de învăţământ unde cu migală şi răbdare înlocuim candoarea cu adevărul, neştiinţa cu ştiinţa.

·         Activităţile existente în interiorul structurii organizaţionale a grădiniţei sunt destinate să promoveze şi să stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte.

·         Grădiniţa a devenit, astfel, o a doua familie şi casă pentru copiii preşcolari, aceştia găsind aici condiţii optime de formare a personalităţii lor, de afirmare a aptitudinilor, o pregătire corespunzătoare pentru şcoală, pentru viaţă.

 Construcţia şcolară

Unitatea funcţionează în clădire cu destinaţie de grădiniţă. Construcţia deserveşte numai unitatea, care dispune de 8 săli de clasă, având spaţii pentru activităţi educative, de odihnă şi de acces separat la grupurile sanitare. Cele 8 săli de clasă sunt amplasate simetric, 4 la nivelul parterului şi 4 la etaj. La nivelul parterului sunt amplasate cabinetul medical şi cabinetul administratorului – în zona intrării, de asemenea cancelaria şi contabilitatea în partea opusă a acesteia. Demisolul cuprinde un spaţiu multifuncţional deschis şi prevăzut cu gradene şi banchete, o sală de mese pentru două serii a câte 100 de copii, bucătăria, spălătoria, sala de sport şi centrala termică, adăpostul A.L.A.

 • Clădirea are următoarele suprafeţe:

-          Aria construită la sol: 820,00 mp;

-          Aria desfăşurată totală: 1840,00 mp;

-          Aria de exploatare: 1122,50 mp;

-          Aria auxiliară: 239,50 mp;

-          Aria de circulaţie: 220,00 mp;

-          Aria desfăşurată adăpost A.L.A.: 81,25 mp.

 • Spaţiul destinat procesului instructiv – educativ: 8 săli de clasă, 1 sală de sport.
 • Spaţii de învăţământ auxiliare: cabinet director, cabinet medical, cabinet contabilitate, cabinet administrativ, 1 sală de mese, bloc alimentar, centrală termică, spălătorie.
 
Utilităţi:
a)    Instalaţii electrice şi de telefonizare:

Instalaţiile electrice interioare cuprind instalaţii de iluminat şi prize, instalaţie de forţă la consumatorii din cadrul spălătoriei, bucătăriei şi centralei termice, iluminat de siguranţă şi hidranţi, instalaţie de paratrăsnet; iluminarea holului, scărilor şi spaţiilor comune este asigurată de 4 iluminatoare de acoperiş.

b)    Instalaţii hidro – sanitare:

                Pentru alimentarea cu apă a obiectivului s-a realizat un branşament din reţeaua existentă în zonă.

Instalaţiile sanitare interioare prevăd alimentarea cu apă a grupurilor sanitare, a bucătăriei şi a centralei termice, instalaţiile de evacuare a apelor uzate menajere şi instalaţiile de distribuţii la hidranţii de incendiu.

Apele uzate sunt preluate spre căminele de vizitare exterioare, apoi spre colectorul existent.

Apele uzate de la bucătărie sunt trecute în prealabil printr-un separator de uleiuri şi grăsimi.

c)  Instalaţii termice şi de ventilaţie:

Încălzirea spaţiilor interioare ale grădiniţei este realizată prin centrală termică proprie, pe gaze naturale, dotată cu tot echipamentul necesar şi situată în demisolul clădirii. La bucătărie, spălătorie şi călcătorie au fost prevăzute sisteme de ventilaţie mecanică.

d)  Alimentarea cu gaze naturale:

Cazanele din centrala termică şi maşinile de gătit din bucătărie sun alimentate cu gaze naturale din reţeaua existentă în vecinătate, consumul de gaze fiind măsurat cu ajutorul unui contor volumetric. În spaţiul adiacent construcţiei s-au realizat amenajări exterioare:

-          accese carosabile la intrarea principală şi de aprovizionare a bucătăriei;

-          alei pietonale, spaţii de joc exterioare.

 ANALIZA SWOT

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern, cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:

«  oferta curriculară

«  resursele umane

«  resursele materiale şi financiare

«  relaţiile cu comunitatea

 

Puncte tari

Puncte slabe

     Populaţie preşcolară suficientă; solicitări  foarte mari privind înscrierea copiilor în grădiniţă.

     Cadre didactice calificate, titulare ale unităţii.

     Interesul întregului colectiv privind afirmarea unităţii în sistem.

     O foarte bună comunicare cu familiile copiilor, cu şcoala şi comunitatea locală.

     Flexibilitatea ofertei de învăţare „a unui învăţământ pentru fiecare”.

     Suprapopularea unităţii.

     Supraîncărcarea sarcinilor de serviciu pentru întreg personalul unităţii.

     Conservatorismul populaţiei.

 

Oportunităţi

Ameninţări

       Relaţii foarte bune cu instituţiile locale.

       Existenţa unor relaţii foarte bune de parteneriat cu comunitatea locală.

      Vor exista dacă nu va fi un echilibru între numărul de cereri şi numărul de locuri din unitate – grădiniţa fiind foarte solicitată la toate nivelurile de vârstă.

 ·         CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Elemente ale culturii organizaţionale: slogan, motto, imn, simbol, siglă.

Ca simbol pentru organizaţia noastră am ales numele ,,Crai Nou” şi în jurul acestui nume un ansamblu de credinţe, valori şi aşteptări.

,,Necesităţile organizaţionale trebuie satisfăcute de oameni obişnuiţi capabili de performanţe neobişnuite” - Peter F. Drucker.

Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv. Păstrând tradiţia, personalul didactic are în comun dorinţa de înălţare spirituală şi deschidere spre valorile umaniste.

Valorile dominante ce caracterizează membrii organizaţiei sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca în echipă, încrederea şi respectul faţă de copil şi familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire.

 

Valori culturale

Dintre cele mai importante valori şi atitudini promovate în grădiniţa noastră enumerăm:

·         Responsabilitatea faţă de acţiunile proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personală.

·         Curiozitatea, acceptarea şi aprecierea diversităţii.

·         Sentimentul demnităţii umane, a valorii personale şi a celorlalţi.

·         Justiţia socială, dorinţa de a activa pentru idealurile libertăţii, egalităţii şi respectul pentru diversitate.

Directorul are o atitudine democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi nevoile ei.

            Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

Cultura unică pentru organizaţia noastră a început să ne intereseze din ce în ce mai mult deoarece dorim să ne reprezinte valorile culturale, tradiţiile şi normele ce stau la baza actului didactic.

Toată grădiniţa noastră este o oglindă a muncii noastre. Lucrările copiilor, executate sub îndrumarea educatoarelor, sunt expuse spre admirare şi decorează grădiniţa într-o notă cu totul specială. Când deschideţi uşa grădiniţei noastre, universul copilăriei active şi creative vă va bucura ochii într-un caleidoscop de forme şi culori.

Personalul didactic şi administrativ îşi desfăşoară activitatea cu înalt profesionalism, cu maximă responsabilitate şi cu mare dragoste faţă de copii.

Prin eforturile deosebite ale cadrelor didactice spaţiile educaţionale stimulează integral învăţarea copilului şi oferă condiţii moderne de predare/învăţare şi evaluare în învăţământul preşcolar, iar centrul de resurse metodologice din grădiniţă responsabilizează cadrele didactice în scopul dezvoltării valorilor personale şi profesionale.

Efectivele de copii sunt organizate pe nivele de vârstă – grupe omogene, asigurând coerenţa şi continuitatea instruirii şi educaţiei, în concordanţă cu particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor.

Alături de noi acţionează părinţii, cu care ne aflăm într-un parteneriat coresponsabil şi de care ne leagă un scop comun: succesul scolar.

Sperăm ca personalizarea grădiniţei noastre să influenţeze prin elementele sale de cultură persoanele/organizaţiile cu care vom intra în contact şi să promoveze un sentiment de stabilitate şi identitate organizaţională.

Afirmarea grădiniţei noastre până în prezent s-a datorat ofertei destul de bogate, cu rezultate deosebite în activităţile curriculare şi extracurriculare.

Eficienţa activităţii instructiv-educative şi de management şcolar, se reflectă în rezultatele obţinute de copii, cuprinderea, şcolarizarea, nivelul cantitativ şi calitativ al bazei didactico-materiale şi gradul de utilizare în procesul instructiv-educativ, realizările în domeniul autodotării, folosirea eficientă a spaţiilor de învăţământ, asigurarea cu energie şi combustibil, aprovizionarea cu alimente a cantinei, organizarea şi desfăşurarea activităţilor compartimentelor auxiliare, gradul de implicare în viaţa grădiniţei a Consiliului de administraţie, a comitetelor de părinţi, a comunităţii locale şi a sponsorilor, rolul conducerii în realizarea unui climat stimulativ care să valorifice colaborarea şi buna înţelegere.

Prin personalizarea grădiniţei vom aborda o nouă promovare a imaginii acesteia în peisajul învăţământului preşcolar băcăuan.

 

INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

Mediul de provenienţă al copiilor preşcolari: preşcolarii provin din familii cu pregătire superioară şi medie.

Calitatea personalului didactic: calificat 100%, cu performanţe în activitatea didactică.

·         16 educatoare cu gradul didactic I;

·         1 educatoare cu gradul didactic II;

·         1 educatoare cu gradul didactic definitiv;

·         2 educatoare au terminat cursurile universitare.

Concursuri şi proiecte: locale, judeţene, naţionale, internaţionale.

Relaţiile interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.

Comunicarea, circulaţia informaţiei: în grădiniţă există o bună comunicare între copii, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri.

Ambianţa din unitatea şcolară: în grădiniţă domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.

Calitatea managementului şcolar: directorul şi personalul didactic din grădiniţă au iniţiat şi dezvoltat activităţi în parteneriat educaţional cu comunitatea locală, cu unităţi de învăţământ din ţară şi străinătate.

a)Resurse umane

Grădiniţa cu program prelungit ,,Crai Nou” Bacău, are înscrişi 262 copii preşcolari, din care 119 fete şi 143 băieţi, repartizaţi în 10 grupe (conform nivelului de vârstă), după cum urmează:

 

Nr. crt.

Grupe

GPP ,,Crai Nou”

Număr copii

Băieţi

Fete

1.

MICĂ „A”

28

14

14

2.

Mică „B”

28

12

16

3.

Mijlocie A

28

13

15

4.

Mijlocie „B”

28

12

16

5.

Mare „A”

30

18

12

6.

Mare „B”

27

14

13

7.

Mare-pregătitoare „A”

28

17

11

8.

Mare-pregătitoare „B”

28

16

12

 

Grupe

GPN ,,Crai Nou”- secie

Număr copii

Băieţi

Fete

9.

Mică

18

17

1

10.

Mare

18

9

9

De creşterea şi educarea acestor copii se ocupă un număr de 36 angajaţi:

Nr. crt.

Personal didactic

Personal didactic auxiliar

Personal sanitar

Personal nedidactic

1.

16 educatoare

1 contabil

2 asistente medicale

10 îngrijitoare

2.

2 profesori

1 administrator

-

2 bucătărese

3.

-

-

-

1 spălătoreasă

4.

-

-

-

1 fochist

Pregătirea profesională a personalului, pe categorii este următoarea:

Personal didactic

Studii de bază

 • 16 educatoare

 

 

 • 2 profesori
 • Liceul Pedagogic- 14
 • Institutul Pedagogic- 1
 • CNP „Ștefan cel Mare”- 1
 • Școala Postliceală - 2
 • Studii superioare

 

Personal didactic auxiliar

Studii de bază

 • 1 contabil
 • 1 administrator
 • Contabilitate și informatică de
 • gestiune
 • Liceul Economic.

 

Personal sanitar

Studii de bază

 • 2 asistente medicale
 • Şcoala Postliceală de Specialitate
 • Școala de Specializare Postliceală

 

Personal nedidactic

Studii de bază

 • 10 îngrijitoare
 • 2 bucătărese
 • 1 spălătoreasă
 • 1 fochist

 

 • Liceu- 3
 • Şcoală profesională (diferite calificări) - 7
 • Absolvenţi a 10 clase-2
 • Absolvenți a 8 clase- 2